Заседание на експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца

Експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца, председателствана от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, обсъди и прие на заседанието си на 11 април 2014г. работен механизъм за оценка и насочване на децата от ДДЛРГ към услуги от резидентен тип. Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, целевата група на Операция „Да не изоставяме нито едно дете“ бе разширена с всички деца и младежи от домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), включително деца и младежи с увреждания.

По отношение на разширяването на целевата група по проект „Детство за всички” и механизмът за насочване на децата в новите услуги всички се обединиха около идеята, че:

  • При насочването на децата към новите услуги се следва индивидуалния подход на работа и конкретните потребности на всяко дете.
  • Трябва да бъдат предприети действия всички деца от целевата група на проект „Детство за всички” да могат да използват новоизградената социална инфраструктура, в случаите, когато за тях не може да се осигури подходяща семейна среда, т.е. първата група, с която ще се работи са децата от ДДУИ.
  • След това ще се работи с разширената целева група. Затова приоритетно трябва да бъде направена оценка на децата с увреждания от ДДЛРГ с оглед установяване на състоянието им, за да се прецени как да се възползват от новите социални услуги.
  • След диференциране на стандарта ще бъде направена промяна в нормативната уредба и по-специално в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
  • Трябва да бъде направена оценка на съответната социална инфраструктура – каква част е запълнена след първоначалното пренасочване, каква част е допълнително запълнена и каква е готовността на големите общини, където се изграждат повече ЦНСТ и ЗЖ, да се специализират
  • Цялата система за закрила на детето на национално и местно ниво ще бъде мобилизирана за насочване на децата към новите услуги.

Приоритет при оценките на децата ще са здравословното състояние и запазена връзка и контакт с родители. От събраната до момента информация е установено, че от общо 1387 деца и младежи в ДДЛРГ 995 от 22 области в страната, отговарят на заложените приоритизирани фактори.

Деинституционализацията е промяна на отношението на възрастните към детето, осигуряването на грижата за дете, което е било в институция е огромно предизвикателство. Процесът изисква гъвкави правила за планиранена всеки етап, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя съобщи, че ще се увеличат възможностите за подкрепа на екипите на новите услуги за деца с увреждания. В подготовката им ще бъдат включени допълнителни обучения с цел надграждане на знанията на специалистите, допълни г-жа Жечева.

През 2015 г. се предвижда диференциране на услугите – за деца с и без увреждания. С 4 % ще се увеличи стандартът за социални услуги в специализираните институции, а с 5 % – за социалните услуги в общността, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Министерството на образованието и науката представи мерките, които предприема за осигуряване на подкрепяща среда за обучение на момчетата и момичетата, ползващи услуги от резидентен тип, в рамките на проект „Включващо образование”.

Обсъдени бяха и предложения за подобряване на координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и „Надежда и домове за децата – Клон България”.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории