В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика се проведе двудневна междуведомствена среща, в която експерти обмениха опит и добри практики за регулиране дейността на здравните медиатори. В събитието участваха представители на МТСП, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, областни и общински администрации, Националната мрежа на здравните медиатори, Националния съвет по етнически въпроси към МС и др.

Специалистите са обсъдили ролята медиаторите в подпомагането на достъпа до здравни и социални услуги на групи в неравностойно положение. Поставен е фокус и върху ситуацията в общините, към които здравните медиатори са зачислени.

Източник: МТСП, 05.11.2019 г.