Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа“ на Столична община

В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, Столична община проведе ІV-та Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European Employment – VERSO), в която взеха участие представители на органи на публичния сектор, институти, университети и общини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Холандия и Унгария. Концепцията на VERSO поставя акцент върху използването на доброволчеството като инструмент за неформално образование и социална кохезия посредством придобиване на умения, опит и квалификация с цел разширяване възможностите за бъдеща заетост.
Доброволците са неразделна част от предоставянето на обществено полезни услуги, особено за хора от уязвими социални групи. За постигане на комплексни и ефективни резултати при осъществяване на доброволческа дейност от особено значение е подкрепата на местните власти, правителствените и неправителствени организации. В отговор на това предизвикателство г-жа Албена Атанасова – заместник-кмет по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ към Столична община, както и г-жа Анета Георгиева – общински съветник и член на политическия съвет по проекта, взеха активно участие в проведените срещи. Представителите на местната власт поставиха акцент върху социалния аспект на доброволчеството и подчертаха колко е важно превръщането му от въпрос на вътрешна необходимост в осъзната обществена потребност и споделена отговорност.
В първият ден от работната среща с международните партньори бяха споделени добри практики за успешно интегрирани модели на доброволчество, насърчаващи младежката заетост в гр. София – Домът за деца, лишени от родителска грижа „П.Славейков”, както и инициативите „Младежката предприемаческа борса”, „Бизнес инкубатор за уязвими групи” и „Млад банкер”.
Бяха проведени работно-консултативни сесии, в които участниците обмениха опит и експертиза на базата на добри европейски практики в сферата на доброволчеството и дискутираха редица практически въпроси, свързани с възможностите за прилагане на доброволческите платформи в различните сфери на обществения живот, в зависимост от специфичните нужди на градовете-партньори.
В резултат от работата по групи ще бъдат разработени и формулирани важни препоръки за това как общините могат да използват европейските и национални политики за насърчаване на доброволчеството и за постигане на устойчив напредък в тази сфера.
Международната конференция беше официално закрита на 27 февруари 2014 г. с брифинг, в която взеха участие общински съветници от Столичен общински съвет, директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Столична община, представители на политическия борд от страна на градовете-партньори и журналисти.

Проект „Доброволци за заетост в Европа“ (Volunteers for European Employment – VERSO)
Проектът е съ-финансиран от Програма INTERREG IV C на Европейския съюз и включва в проектния консорциум 12 партньори от 8 държави: Общински съвет на град Йист Райдинг, Йоркшир (Великобритания), Автономно правителство на регион Каталуня (Испания), Регион Епир (Гърция), общините на градове: София (България), Мидълфарт (Дания), Нецверк Липе (Германия), Залаегерсег (Унгария), Куфорден (Холандия), а също така университетите в град Йоанина (Гърция), Автономен университет в Барселона, (Испания) и Икономически институт в Будапеща (Унгария).
Срок за изпълнение: януари 2012 г. – декември 2014 г. (общо 36 месеца)
Обща стойност на проекта: 210 522,16 евро
Финансов/нефинансов принос на Столична община: 31 578,33 евро
Полезни връзки: http://verso.au.dk/

 

Източник: Столична община

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории