Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2014 година

Доходи на домакинствата
Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и спрямо същия период на 2013 г. се повишава с 6.2%. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 56.3% от общия доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. средно на лице от домакинство са 663 лв., което е с 10.0% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 1.9 процентни пункта за разглеждания период от време. Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход e 26.4%. В номинално изражение през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 6.2% и достигат 310 лв. средно на лице от домакинство.
През първото тримесечие на 2014 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство се увеличават спрямо същия период на 2013 г. и достигат 74 лева. Същевременно относителният им дял остава почти непроменен и представлява 6.3% от структурата на общия доход.
Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2014 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те намаляват за периода от 35 на 33 лв. средно на лице от домакинство, а относителният им дял в общия доход намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 2.8% от неговата структура.
През първото тримесечие на 2014 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 99.2% от него.
Разходи на домакинствата
Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 030 лв. и остава почти непроменен спрямо същото тримесечие на 2013 година. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) – 50.6% от всички разходи.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 6.1% и през първото тримесечие на 2014 г. са 348 лв. средно на лице в домакинство. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 1.8 процентни пункта и представлява 33.8% от него през първото тримесечие на 2014 година.
Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 193 лв. през първото тримесечие на 2013 г. на 173 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 година. Делът им в общия разход намалява през разглеждания период с 2 процентни пункта. Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 г. от 57 на 60 лв., а относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта и представлява 5.8% от общия разход.
Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават със 7.7% и достигат 121 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.8 процентни пункта и е 11.8% от общия разход на домакинствата през 2014 година.
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6.8% и през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.3%, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.
Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2014 г. те са 33 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.3%, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 година. Потребление на домакинствата
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове – от 9.7 на 11.2 кг, зеленчуци – от 8.8 на 9.7 кг, месо – от 7.9 на 8.1 кг, и на яйца – от 33 на 35 броя. По-съществено намалява потреблението на картофи – от 8.1 на 7.5 кг, хляб и тестени изделия – от 24.2 на 23.8 кг, и на кисело мляко – от 6.6 на 6.4 килограма.
Методологични бележки
Данните са получени от тримесечното наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от домакинства. Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.
Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети. Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.
Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от: работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.
Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други. Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.
Подробна информация за наблюдението на домакинските бюджети и резултатите от него е публикувана на интернет страницата на НСИ в рубриката „Доходи и разходи на домакинствата”.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории