Цифровизацията променя пазара на труда, включително начина, по който хората работят и се обучават. С оглед на това EASPD публикува доклад, който изследва степента на прилагане на цифровите технологии в сектора на социалните предприятия за трудова интеграция (СПТИ) в Европа, цифровите умения, изисквани от работодателите и служителите, и цифровите умения, налични в момента на работните места.

Секторът СПТИ в Европа предоставя възможности за обучение и работа на групи в риск от социално изключване, включително хора с увреждания. За да изпълнят тази задача, СПТИ имат за цел да развият професионалните умения на своите членове, за да отговорят на нуждите на целевите групи, към които се обръщат. За тази цел развитието на технологии, включително помощни технологии, и на цифрови умения е от първостепенно значение както за професионалното развитие на персонала на СПТИ, така и за предоставянето на услугите на техните клиенти.

Докладът, съставен от EASPD, предоставя задълбочен анализ на изискванията за умения на работната сила, участваща в СПТИ, както и идентифицира потенциални пропуски между наличните умения и тези, изисквани от сектора, за да може да изпълнява задачите си. Той се основава на опита от СПТИ, работещи в няколко държави-членки на ЕС (Белгия, Полша, Италия, Финландия, Литва, Румъния) и имащи различни организационни, правни и фискални рамки. Той илюстрира това многообразие, като описва спецификите на тези рамки в участващите държави-членки. Оказва се, че докато в някои държави, най-вече тези в Западна Европа, има богат избор от СПТИ, обхващащи различни дейности, ползващи се от финансиране и сътрудничество с публичните власти, секторът остава слабо развит в страните от Централна и Източна Европа.

Както е подчертано в примери от държавите-членки, обхванати от доклада, докато достъпът до технологиите създава нови възможности за социална интеграция за хора с увреждания и групи в риск от изключване, той може също да създаде нови бариери и рискове от изключване за гореспоменатите групи поради:

Високи разходи и недостатъчно финансиране

Липса на информация за съществуващите цифрови технологии

Липса на знания и умения за това как да се използват цифрови устройства в СПТИ среда

Недостатъчно обучение, адаптирано към нуждите на сектора СПТИ.

Текстът на доклада на английски език може да прочетете ТУК

Източник: EASPD