През 2013 г. са предприети мерки за реално разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания

Правителството прие доклад за изпълнението на плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания. Отчетът обхваща дейностите, осъществени в периода 2012-2013 г., като обобщава информацията от всички ангажирани в процеса страни – държавна власт, местна власт, неправителствен сектор.

През 2012 г. средногодишният брой регистрирани в бюрата по труда лица с трайни увреждания е 15 100, а през 2013 – 15 670, като техният дял от всички регистрирани безработни е съответно 4,1% и 4,2 на сто.

В доклада се посочва, че в периода 2012-2013 г. са реализирани редица мерки, програми и схеми за квалификация, преквалификация и осигуряване на заетост както по националното законодателство, така и чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Постигнатите резултати в създаването на равни възможности за хората с увреждания и тяхната интеграция показват ритмично и отговорно изпълнение на заложените в Плана дейности. Изтъква се, че процесът на създаване на равни възможности за хората с увреждания е непрекъснат и продължителен, а осигуряването на трудова заетост за тях – национален приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките.
В доклада са подчертани и предложените от правителството промени в законодателството (Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за обществените поръчки) и направените през второто полугодие на 2013 г. изменения в подзаконовата нормативна уредба, които ще имат положителен ефект за насърчаване на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания и разширяване на тяхната трудова заетост.

Отчита се, че от заложените 88 мерки са изпълнени 73, като неизпълнението се дължи основно на необезпечен финансов ресурс. Оставащите 15 мерки ще бъдат заложени в готвения в момента план за действие по Конвенцията за правата на хората с увреждания.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории