Правителството прие четвърто изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигуряват допълнително 368 218 лева за Инициативата за младежка заетост за 2020 г.

Средствата ще се насочат изцяло към мерки в Северозападния регион за активиране на неактивни младежи, които впоследствие ще могат да бъдат подпомогнати при намиране на работа.

Източник: МТСП