Националният съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика взе решение за насочване на над 545 000 лв. допълнително към Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Средствата са по линия на вътрешно преразпределение на 1 624 788 лв. от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Допълнителното финансиране ще даде възможност на 657 души да започнат работа.

Основанието допълнително да се насочат средства е регистриран силен интерес към програмата за заетост на хора с увреждания от страна на работодателите и безработните. По нея се осигурява заетост и доходи за период от 2 години за хора с увреждания. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили 1 231 души. За техните възнаграждения до момента са изразходвани 6 300 731 лева.

Допълнителни 370 430 лв. ще се насочат и към националната програма „Помощ за пенсиониране“, по която се осигурява заетост за период до 24 месеца за безработни над 58 години, за да могат включените в програмата хора да придобият право на пенсия. От началото на 2019 г. до края на септември по програмата са работили 794 души. Изразходваните средства са 4 068 730 лв.

Увеличение на средствата е предвидено и по национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – с 325 275 лв. Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица ще се повиши с 218 221 лв.

В Националния план за действие по заетостта за 2019 г. за активна политика на пазара на труда са предвидени 69 540 000 лв. С тях се осигурява заетост за 17 573 безработни и обучение за 11 096 безработни.

Източник: МТСП, 29.10.2019 г.