Допълнителни 60 млн. лв. ще бъдат насочени към процедурата “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи”, в рамките на която се осигурява подкрепа, защита и допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика.

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОП РЧР да наддоговори с 60 млн. лв. бюджета на Приоритетна ос 1 на оперативната програма „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ и да сключи анекс към договора по проекта с Министерството на здравеопазването за осигуряване на допълнително финансиране в същия размер.
Правителството одобри допълнителни средства за увеличаване възнагражденията на служителите на Националния осигурителен институт (НОИ), ангажирани с овладяване последствията от COVID-19. Допълнителният трансфер по бюджета на НОИ е в размер на 5 503 000 лв. Средствата ще се използват за увеличаване с до 30 на сто на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите на НОИ.
Отпускат се допълнителни средства за персонал по бюджета на Националния статистически институт. Те са част от одобрените от правителството нови социално- икономически мерки в отговор на епидемичната криза за администрации, натоварени с извършване на дейности в условията на пандемия и последствия от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“.

Основна задача на над 500 души, работещи в Териториалните статистически бюра, е събирането и обработването на статистическа информация. Служителите са длъжни, в съответствие с изискванията на европейското законодателство в определените срокове да осъществяват анкетните изследвания, независимо от ограниченията, които се налагат от епидемичната обстановка. Провеждането на анкети и интервюта в условията на COVID-19 предполага постоянен контакт с външни лица, като по време на епидемията мерките, които могат да се приложат от други работодатели и администрации, а именно работа от вкъщи, тук са неприложими.

Източник: МС, 02.09.2020 г.