Доставчиците на социални услуги, в партньорство с неправителствени организации, могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“, обявена от Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектно предложение е 3 януари 2020 г.

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции.

По процедурата ще бъде подкрепено реализирането на собствени програми на доставчици на социални услуги, чиято цел е подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции. Програмите трябва да включват личностно развитие, придобиване на умения за самостоятелен живот, терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства, както и насърчаване на доброволчеството.

Процедурата „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 29.10.2019 г.