Пилотно въвеждане на дуалната система в образованието – от догодина

„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени с изискванията на бизнеса в определена професия.“. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова пред Националния форум „Правителство-Бизнес”. Събитието се проведе в Националния дворец на културата по инициатива на министър-председателя Пламен Орешарски.

Според министър Клисарова успешното въвеждане на дуалното образование зависи изключително много от постоянната връзка между образованието и бизнеса. Работодателите могат да участват в разработването и актуализирането на учебните планове и на учебните програми за професионална подготовка и за националните изпитни програми, в осигуряването на необходимите работни места за провеждане на обучение чрез работа, в обучението на наставници и на учители по професионална подготовка по новите производствени технологии в съответния отрасъл, както и в разработването на план-приема в професионалните училища.

Целта ни е училището да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката в страната и за икономиката на регионално ниво, както и учениците да имат необходимите компетенции, които бизнесът изисква за започване на работа, заяви проф. Клисарова. Според нея чрез тези мерки ще се намали както процентът на отпадналите от образователната система, така и младежката безработица.

Пилотното въвеждане на дуалната система се предвижда да започне в определени училища през учебната 2015/2016 година. Като първа крачка за ефективни средни специални технически кадри през 2014 година бе повишен единният разходен стандарт за учениците в професионалните гимназии. За въвеждането на дуалната система в средното образование са необходими и промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), в Кодекса на труда (КТ) и в някои наредби, свързани с тях. Предложенията за промяна в ЗПОО вече са внесени в Народно събрание. За промените в КТ са водени разговори с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщи проф. Клисарова.

Пред Министерството на образованието и науката стои и въпросът за усъвършенстване на системата на висшето образование и връзката му с реализацията на завършилите студенти на трудовия пазар. Ето защо МОН предвижда изграждане на ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, залегнала в проекта за Стратегия за развитие на висшето образование. В тази посока се работи и чрез последното издание на рейтинговата система, където една от оценките е реализацията на пазара на труда, обясни министър Клисарова. Ще се работи за осигуряване на устойчива трудово заетост чрез:

 • Увеличаване ролята на съветите на настоятелите към държавните висши училища, които включват и представители на работодателите, съсловните и браншовите организации
 • Активно участие на работодатели при изготвяне на учебните планове и програми
 • Подкрепа за дейността на кариерните центрове към висшите училища
 • Ефективна връзка между средно образование – висше образование – бизнес.

Според проф. Клисарова необходимо е представители на бизнеса да участват и в кариерните центрове и в средното, и във висшето образование, които помагат за избор на професия. Във връзка с въпросите за инженерните специалности и липсата на кадри, тя припомни, че още тази година е повишен стандартът за издръжката на един студент в тези направления. Много важна съвместна работа ще имаме с вас по така наречения план-прием – да уточним какъв да бъде този прием, допълни министърът.

В момента се работи по създаване на регламент за въвеждане на „държавна поръчка“ във всички професионални направления във висшето образование, особено за стратегически важните за развитието на икономиката на държавата. През 2014 г. е повишен стандартът за издръжка на един студент в инженерните специалности и в направление педагогика като мярка за увеличаване на приема на студенти в тях и балансиране на пазара на труда.

Развитието на ефективна икономика е невъзможно без развитие на наука и иновации, каза пред форума министър Клисарова. Тя съобщи, че за първи път България ще има Оперативна програма за образование и наука – ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, която предвижда:

 • Инвестиции в размер на над 572 млн. евро за 7 години
 • Комбинация между „меки“ и „твърди“ мерки
 • Центрове за върхови постижения и центрове по компетентност
 • Оптимизация на научната инфраструктура
 • Програми за приложни изследвания, особено в Центровете за компетентност
 • Подкрепа за изграждане на висок научен потенциал
 • Координация с мерките на „Хоризонт 2020“ за включващо участие.

 

Източник: МОН

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории