Национална стратегия за дългосрочна грижа

Правителството прие Национална стратегия за дългосрочна грижа. Чрез нея ще бъдат създадени условия за независим и достоен живот за възрастни хора и хора с увреждания като бъде подобрен достъпа до качествени социални услуги, тяхната мрежа в страната ще бъде разширена, ще се реализира деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги.

 

Ключовите дейности за реализация на политиката за развитие на дългосрочната грижа са структурирани в няколко основни направления. На първо място достъпът до социални услуги ще бъде разширен, ще се подобри тяхното качество и ще бъде насърчено взаимодействието между здравни, социални и обучителни услуги. Предвижда се изграждане на адекватна мрежа от социални услуги в общността и домашна среда и равномерното разпределение на тези услуги на територията на цялата страна. Ще бъдат развити иновативни междусекторни услуги, включващи рехабилитация, трудотерапия и учене през целия живот. В допълнение ще се разработят и усъвършенстват стандарти за предоставяне на услуги за дългосрочна грижа и др.

 

Във връзка с насърчаване процеса на деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания, настанени в специализирани институции, се предвижда изготвяне на оценка на потребностите на всяко лице и определяне на необходимостта от подкрепа, както и на план с мерки за извеждането му от специализираната институция. Ще се реализират мерки за превенция на риска от институционализация чрез предоставяне на алтернативни форми на социални услуги в общността и гарантиране активното участие на лицето в този процес.

Процесът на деинституционализация на здравните грижи ще бъде активно насърчаван. Заложени са мерки, свързани с продължаващо въвеждане на добри практики за осигуряване на подходящи условия за живот в общността на психично болни след активното им лечение, изграждане и утвърждаване на модел за предоставяне на продължително лечение и палиативни грижи, осигуряване на домашни грижи за хора с хронични заболявания, довели до увреждане на жизнено важни функции и др.

Предвижда се разработването на мерки за осигуряване на подкрепа за лицата и специалистите, полагащи грижи за възрастните хора и хората с увреждания, както и по отношение повишаване ефективността и подобряване механизмите за финансиране на услугите. Заложено е въвеждане на финансиране на услугите, което да отчита потреблението, продуктивността и качеството на доставяната грижа, като постепенно се увеличава процентът на финансиране на база продуктивност за сметка на финансирането на база капацитет.

 

Стратегията ще се осъществява чрез кръстосано финансиране като ще бъдат използвани както средства от държавния и общинските бюджети, така и инструментите на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и новосъздадените механизми. В изпълнение на документа ще бъде разработен план за действие, съдържащ всички мерки и конкретни проекти за реформиране и модернизиране на системата за дългосрочни грижи и за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания.


НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории