Два нови ЦНСТ в Луковит

На 17 юли 2014 г. председателят на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева официално два центъра за настаняване от семеен тип. Социалните звена ще носят имената „Здравец” и „Зорница”. Заедно с кмета на общината г-н Иван Грънчаров, зам.-кмета г-жа Цветенка Хаджиева и зам.-областния управител на област Ловеч г-жа Цецка Димитрова тя разгледа новите услуги, запозна се с децата и персонала. След това им връчи дарение от хранителни продукти, закупени от служителите на ДАЗД. В резидентните услуги в Луковит са настанени 24 деца и младежи с увреждания от домове за деца в Луковит, София и Видраре.

В гр. Луковит г-жа Ева Жечева откри и нов Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца с увреждания. В него ще се предоставя подкрепа на 30 момчета и момичета от ЦНСТ и общността и на техните семейства.

„Трите услуги за деца, които открихме, и изградената съпътстваща инфраструктура в гр. Луковит са показател за социалната отговорност и чувствителност на местната власт”, заяви председателя на ДАЗД на специална пресконференция след церемонията. „Държавната агенция за закрила на детето отчита трудностите, които съпътстват процеса на деинституционализация. Затова сме предприели действия в подкрепа на общините и екипите на новите услуги”, съобщи тя. Сред предвидените мерки за подпомагане са: създаване на обща рамка за действие на местно ниво и механизъм за споделяне на добри практики между участниците в деинституционализацията на грижата за деца; подписване на споразумение за сътрудничество с Коалиция „Детство 2025”, която да подпомогне местните власти и НПО с ресурси и експертиза. От следващата седмица експерти от ДАЗД започват посещения в новите услуги, за да извършат наблюдение на грижата и при нужда да подкрепят екипите в ЦНСТ и защитените жилища, допълни г-жа Ева Жечева.

По-късно през деня председателят на ДАЗД се включи в Деня на отворени врати в Центъра на настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище в гр. Червен бряг. Към момента в ЦНСТ живеят 8 деца, а в защитеното жилище – 4 младежи. Г-жа Жечева и кметът г-н Павлин Фильовски обсъдиха съвместните действия за реализиране на процеса на деинституционализация в общината и осигуряване на подходяща грижа за децата и младежите.

Новите социалните услуги в гр. Луковит и гр. Червен бряг са създадени със средства от европейските фондове в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Финансират се от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги.

Компонент 2 от операцията се изпълнява от общините и осигурява финансиране на новите услуги, целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории