Два ЦНСТ за деца с увреждания отвориха врати в Търговище

На 23 юли 2014 г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и кметът на Община Търговище д-р Красимир Мирев откриха официално двата центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в града. В тях вече живеят 23 момичета и момчета от домовете за деца с умствена изостаналост в Търговище, Крушари, Просторно, Горски Сеновец, от домовете за медико-социални грижи в Търговище и Шумен и от общността.

Благодаря на община Търговище и на кмета за постигнатото. Изградената социална инфраструктура и двете нови услуги, които откриваме са показател за социална отговорност и чуствителност, заяви при откриването г-жа Жечева. Тя обяви мерките, които ДАЗД предприема в подкрепа на екипите на новите услуги – обща рамка за действие на местно ниво и механизъм за споделяне на добри практики между участниците в процеса на деинституционализация на грижата за деца; Споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето и Коалиция 2025 с цел оказване на допълнителна подкрепа на общините от неправителствените организации, работещи в сферата, наблюдение на функциониращите ЦНСТ и ЗЖ от експерти на ДАЗД с цел идентифициране на проблеми и оказване на помощ на екипите. Негативните последици от медицинския модел на грижа могат да бъдат преодолени в голяма степен, когато децата бъдат обградени с внимание, топлина, търпение, сигурност и качествена емоционална връзка с възрастен човек. Убедена съм, че вие ще им дадете това внимание и любов, каза в заключение г-жа Жечева.

Кметът д-р Красимир Мирев подчерта, че за децата вече имат достъп до всички услуги в общността – личен лекар, стоматолог, спешен център. Включват се в провеждането на различни мероприятия и празнуват заедно с децата от детските градини и училищата. Създадени са и условия за поддържане на връзки с родители и близки, приемни родители и осиновители. По този начин се осигурява плавен преход от институцията към новата услуга, осигурява се равнопоставеност и успешно социално включване на децата и младежите.

Председателят на ДАЗД се запозна и разговаря с децата и персонала, а след това разгледа стаите, които момчетата и момичетата сами са подредили.

Центровете за настаняване от семеен тип в Община Търговище са създадени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Финансират се от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги.

Компонент 2 от операцията се изпълнява от общините и осигурява финансиране на новите услуги. Целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания. Община Търговище е бенефициент по проект BG051РО001-5.2.12-0004-C0001 „Не в дома, а у Дома”, по процедура „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2, който се реализира в рамките на 20 месеца, до 22.01.2015г. Общата финансова стойност на проекта е 401 825,82, които са 100% безвъзмездна помощ.

На откриването присъстваха още заместник областният управител Фатме Дерели, зам.-кметовете на Община Търговище, представители на РДСП, ДСП и ОЗД, и съседи на ЦНСТ.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории