Две нови социални услуги в Община Ботевград

08.07. 21 г.

Община Ботевград стартира дейностите по реализацията на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”. Финансирането на проекта се осъществява със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ще бъдат разкрити две нови социални услуги, където ежедневно потребителите ще имат безплатен достъп до дейностите на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Центърът за обществена подкрепа ще предлага социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Прдвижда се центърът да прилага програмен подход на работа, като програмите се определят на база идентифицираните потребности от интервенция за различните целеви групи в общността. Основен приоритет на дейността му е превенция, социална интеграция на децата настанени в резидентни услуги, приемни семейства, работа с деца с отклоняващо се поведение и техните родители, работа с деца и родители, жертви на насилие, консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучение и подкрепа на осиновители.

Услугата е почасова, като в екипа са включени следните специалисти: психолог, медицинска сестра, социален работник, логопед, педагог, юрист. Допустими потребители на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” са деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства, деца в услуги от резидентен тип, както и в приемни семейства, бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които е преценено, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие, кандидати или вече одобрени приемни семейства,кандидати или вече одобрени осиновители.

Социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще осъществява обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения. Предвидени са и консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди. Услугата е полудневна и/или почасова, като екипът се състои от следните специалисти: експерт „Арт терапия“, експерт „Музикална терапия“, експерт „Кулинарна терапия”. Допустими потребители на услугата са деца с увреждания от 0 до 18 години и семейства на деца с увреждания от 0 до 18 години.

Източник: Община Ботевград

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории