Министерският съвет прие Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020). В центъра й е поставен потребителят като основен фактор в процесите на комуникация и услуги в електронна среда.
Стратегията за развитие на електронното управление съдържа анализ на настоящото състояние; визия на електронното управление в България; стратегически цели; секторни политики за е-управление; дейности за постигане на целите; координация и управление на изпълнението на стратегията; модел на е-управление; информационен и технологичен модел.
Електронното управление в документа се разглежда като обхващащо четири основни направления за комуникация и услуги:
– „администрация-граждани” – включва съвременни интернет и интранет WEB базирани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк достъп, които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне на услуги за гражданите;
– „администрация-бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират процесите и деловите отношения между администрацията и различните икономически субекти;
– „администрация-администрация” – включва развитие на информационните технологии в национален и междудържавен аспект с оглед на ефективно взаимодействие между различните административни структури;
– вътрешноведомствена ефективност и ефикасност – включва организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията „администрация-служители” и на комуникацията в отделните административни структури.

Проектът на пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България, който се предвижда да бъде одобрен до края на април, ще дефинира конкретни мерки, дейности, проекти, срокове и финансови ресурси, необходими за постигане на стратегическите цели за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, за трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси, за популяризиране, достъп и участие в електронното управление.
С решението за приемане на стратегията правителството възложи на компетентните органи да изготвят и внесат за разглеждане в Министерския съвет на секторни стратегии за развитие на електронното управление в областта на политиката, демокрацията и гражданското общество; правосъдието; обществената сигурност и борбата с корупцията; здравеопазването; образованието и ученето през целия живот; науката, иновациите и конкурентоспособността; културата и културното наследство; енергетиката и енергийната ефективност; опазването на околната среда; търговията, пазарите и защитата на потребителите; управлението на предприятия и производствената дейност; инвестициите и финансите; данъците и митата; информационните технологии и индустриите на знанието; транспорта и комуникациите; туризма, спорта и здравословния начин на живот; социалната политика и трудовата заетост; приобщаването и културното многообразие; регионалното, общинското и градското управление; земеделието; международните отношения и българската диаспора; архива и архивирането на документи.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории