Въвеждат се електронни здравни досиета на гражданите

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него се изпълнява мярка от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система. Създава се законова база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента.
Информационната система включва електронните здравни досиета на гражданите и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества. Пациентите ще имат безвъзмезден достъп до електронните си здравни досиета. Всички български граждани ще притежават електронни здравни карти, издавани от Националния център за обществено здраве.
Друга група промени, които се предлагат, са свързани с дейността на здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца. Създава се възможност в тях да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. За първи път се предлага въвеждането на правила за създаването и функционирането на структури, които да предоставят интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда. С проекта се създава необходимата нормативна база за реализация на приетата Национална стратегия за дългосрочна грижа, която насърчава взаимодействието между здравните и социални услуги по отношение на определени групи от населението на страната.
Приема се също така удължаване с още 5 години на срока, в който общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като такива. Предвижда се да се даде възможност на тези от тях, които не са се зачислили за придобиване на специалност обща медицина, да се зачислят в едногодишен срок от влизане в сила на закона.
Одобряват се промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
С промените в Закона за здравето се утвърждава създаването на нов раздел „Защита от въздействието на нейонизиращи лъчения” в глава втора „Дейности по опазване на здравето”. В него са отразени основните положения, залегнали в Препоръка 1999/519/ЕО за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета. Предвижда се Министерството на здравеопазването да създава и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи съоръжения.
С проекта се изпълняват две мерки от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, като на законово ниво се разписва режимът по издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура. Разписва се и създаването и поддържането на публичен регистър за издадените от Министерството на здравеопазването документи.
С измененията в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени, необходими за реализиране на краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система. Връща се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ. Възстановяват се и арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица в случай на констатирани нарушения на НРД. Предлага се арбитражните комисии да се състоят от представители на съответните РЗОК и районни колегии на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.
С преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в Закона за лечебните заведения, които се изпълняват и мярка 3.15 и 3.1 от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система като се закриват Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и се въвежда правилото създаването на лечебни заведения за болнична помощ да става след предварително съгласие на министъра на здравеопазването, давано още на ниво инвестиционно намерение. Облекчават се процедурите за издаване на удостоверения за регистрация на лечебни заведения и на разрешения за лечебна дейност като се намаляват сроковете за издаване на съответните удостоверения и разрешения.
По отношение на контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите се въвежда изискване за водене на публични регистри за издадените лицензни и разрешения по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в съответствие с изискванията на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 

Източник: Пресцентър на МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории