Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) проведе уебинар по повод старта на ново проучване на тема „Европейската зелена сделка и социалните услуги“. Онлайн дискусията се проведе на 7 април, като представи „зеленото“ измерение в предоставянето на социални услуги в Европа. Участниците в дискусията обсъдиха какви мерки трябва да се предприемат на европейско ниво за подобряването на екологичното въздействие на широкия обхват от социалните дейности.

Социалните услуги не са дистанцирани от политиките за Зеления преход на Европейския съюз и е необходима стратегия за това как могат да се включат пълноценно в него., стана ясно по време на уебинара. Като основен сектор в Европа, в който работят над 11 милиона души, работещите в сферата на социалните услуги участвата изменението на климата чрез дейности, свързани потребление на ресурси и управление на отпадъците. От друга страна потребителите на социални услуги също са засегнати косвено от изменението на климата посредством екстремни метеорологични промени, въздействие върху публичните бюджети и мерки за устойчивост и т.н.

Основен акцент в дискусията бе „Европейската зелена сделка“, която бе приета през октомври, 2019 г., включвайки дълъг списък от политически инициативи, насочени към  постигане на нулеви нетни емисии в борбата с глобалнто затопляне до 2050 г. Част от амбициозните цели са нулево замърсяване, създаване на екосистеми и биоразнообразие, провеждане на научни изследвания, разработки и иновации в сферата и т.н.

Убинарът започна с приветствие от генералния секретар на EASPD г-н Люк Зелдерло. Модератор на срещата бе г-н Томас Бигнал, мениджър „Политики“ в EASPD. Презентации по темата „Европейска зелена сделка и социални услуги. Какви са предизвикателствата към социалните услуги?“ изнесоха г-жа Зита Херман, съветник в Европейска зелена партия, г-н Скот Брейди, мениджър на климатичните програми в HCWH,  г-жа Лийв Декемпениер,  главен изпълнителен директор на Hubbie и експертът по европейски политики г-жа Любомира Дерелиева.