22.04.21 г.

НАСО взе участие в уебинар на тема „Гаранции за децата: Как да ги направим работещи за децата с увреждания“, организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), който се проведе на 22 април. По време на уебинара евродепутатът Драгос Пислару представи резултатите от доклада „Оценка на модели на финансиране за успешно прилагане на гаранцията за деца“.

Докладът анализира постигнатото до момента по отношение на  младежите с увреждания, както и на услугите, които ги подкрепят. Авторът на доклада Ребека Лукас представи подробна презентация за предизвикателствата и проблемите по темата, като изброи успешни модели на добри практики, приложени в някои европейски държави.

Директорът по социални въпроси и приобщаване към Европейската комисия Катерина Кнежевич и председателят на EASPD Джеймс Кроу обсъдиха гаранциите за детето в контекста на препоръките от доклада.

На 24 март Европейската комисия представи предложението си за препоръка към Съвета за създаване на гаранция за деца в рамките на Европейския план за действие на Европейския стълб за социални права. Гаранцията за деца цели да подсигури, че всички деца в риск от бедност и социално изключване ще имат ефективен достъп до ключови услуги като здравеопазване и образование.

По време на втория панел на уебинара ключови заинтересовани страни от Европейския парламент, гражданското общество и доставчиците на услуги обмениха своите възгледи за изграждането на устойчиви механизми за гаранциите на децата с увреждания и за гарантиран достъп до устойчиви социални услуги, които да ги подкрепят.