Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява

Икономическите перспективи на ЕС се подобряват. На фона на водещи икономически показатели, които сочат, че растежът на БВП набира скорост, условията за устойчиво възстановяване в средносрочен план също се подобряват. 

Всички основни показатели потвърждават, че възстановяването продължава
След последната зимна прогноза на Комисията перспективите за ЕС и еврозоната потвърждават слабо, но продължаващо възстановяване. След нарастване на реалния БВП с 1,6% в ЕС и с 1,2% в еврозоната през 2014 г. се очаква през 2015 г. темпото на растеж да се ускори съответно до 2% и 1,7%. Въпреки че различията в растежа ще се запазят, разликата между страните с най-добри резултати и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. Очаква се през 2015 г. всички икономики в ЕС отново да бележат растеж.
Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас заяви: „Възстановяването вече е стабилно. Дефицитите намаляха, инвестициите нарастват и, което е важно, положението със заетостта започва да се подобрява. Продължаващите усилия за реформи на страните членки и ЕС дават резултат. Тази протичаща в момента структурна промяна ми напомня за дълбоките реформи, които икономиките от Централна и Източна Европа извършиха през 90-те години на ХХ век и през последвалите ги години. Тези реформи бяха свързани с тяхното присъединяване към ЕС точно преди 10 години. Опитът на тези страни показва колко е важно извършването на структурни реформи да започне рано и курсът към реформи да не се променя независимо от предизвикателствата, срещани по пътя. В този дух не бива да намаляваме усилията си за създаване на повече работни места за европейците и за укрепване на потенциала за растеж“.
Безработица
През 2013 г. условията на трудовия пазар започнаха да се подобряват. Все пак в краткосрочен план се очаква създаването на малко нетни работни места поради ограничената икономическа активност и типичното изоставане на заетостта от възстановяването.
Очаква се през тази година безработицата в еврозоната и ЕС да спадне леко. Прогнозите са, че през 2015 г. нейното равнище ще бъде около 10,1% в ЕС и 11,4% в еврозоната. През прогнозния период ще се запазят значителните различия между страните от ЕС в това отношение (4,8% в Австрия и 26% в Гърция през тази година).
Инфлация
Очаква се за известно време инфлацията да остане ниска. Факторите, на които се дължи умерената инфлация на потребителските цени, са: спадащи цени на суровините, продължаващо поскъпване на еврото, запазващо се на ниско ниво търсене и повишаване на конкурентоспособността в уязвими страни от ЕС.
От 0,8% в еврозоната и 1% в ЕС през 2014 г. инфлацията ще се повиши леко през 2015 г. съответно до 1,2% и 1,5%.
Публични финанси
През 2011-2013 г. бяха извършени значителни съкращения на публичните разходи в много страни от ЕС. Благодарение на тези усилия и на подобрените условия фискалната позиция в момента е по-неутрална.
Очаква се през 2014 г. бюджетните дефицити да останат на равнище около 2,5% от БВП в ЕС и еврозоната. Прогнозите са, че съотношението дълг/БВП в ЕС ще достигне пиково равнище през тази година — около 90% (96% в еврозоната), преди да започне да спада от 2015 г. нататък.

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории