На 10 септември 2014 г. Европейската комисия прие трансгранична програма за Гърция и България, която ще допринесе за създаване на нови работни места и растеж чрез насърчаване на предприемаческата дейност и подобряване на капацитета на малките и средните предприятия за разширяване на тяхната дейност отвъд местните пазари. Програмата е на стойност 129 млн. евро, с финансиране от Европейския съюз в размер на повече от 110 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Програмата, която Европейската комисия прие днес, ще помогне на 11-те гранични региона в България и Гърция да работят заедно и да решават общи проблеми, като например справяне с безработицата и подобряване на социалните услуги за уязвимите общности. Новата програма е съсредоточена върху постигането на резултати и ще доведе до реални и видими промени, например по-добра транспортна инфраструктура, по-добро водоснабдяване и възможности за нови работни места.“

Програмата ще акцентира върху следните четири приоритета:

конкурентоспособност и новаторство в трансграничния район,
устойчивост и приспособимост към климата в трансграничния район,
по-добра свързаност на трансграничния район,
социално приобщаване в трансграничния район.
Програмата, която обхваща 11 гръцки и български региона, ще подобри също трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от рискове от наводнения. Тя ще развива и насърчава културното и природното наследство на трансграничния район. Освен това инвестициите по програмата Interreg ще подобрят управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност. Това означава съкращаване на времето за пътуване, както и подобряване на безопасността на движението. Накрая, програмата има за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което би довело до увеличаване на заетостта в социални предприятия и до повече социални услуги за уязвимите общности.

Някои очаквани резултати:

  • подобряване на предприемаческия климат,
  • по-добър достъп до ключови пазари и повече клиенти за МСП,
  • повишаване на устойчивостта при трансгранични природни бедствия (наводнения),
  • увеличаване на туристическия поток в граничната област,
  • намаляване на времето за пътуване и подобряване на безопасността на движението.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории