ЕК представи шест препоръки към България

Европейската комисия отправя шест препоръки към България за периода 2014-2015 г. в областта на бюджета, пенсионната реформа, заетостта, образованието, бизнес средата и енергийния сектор, съобщава БГНЕС.

Комисията препоръчва засилване на бюджетните мерки за 2014 г. с оглед появяващото се отклонение относно изискванията на Пакта за стабилност и растеж. През 2015 г. България трябва да засили бюджетната стратегия, за да гарантира постигането на средносрочната цел и след това да я запази; да гарантира способността на новия фискален съвет да изпълни своя мандат; да задейства обхватна данъчна стратегия за засилване на събирането на данъци, справянето със сивата икономика, разходите за спазване на законите.

На второ място Комисията препоръчва приемането на дългосрочна стратегия за пенсионната реформа. Стратегията трябва да произтича от планирането на годишно увеличение на възрастта за пенсиониране и създаването на механизъм за обвързване на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота в дългосрочен план.Същевременно трябва да се ликвидират възможностите за ранно пенсиониране и да се изравни пенсионната възраст за мъжете и жените. Комисията препоръчва и затягане на критериите по процедурите за отпускане на инвалидни пенсии, например чрез по-доброто съобразяване с работоспособността на молителите. Страната ни трябва да гарантира ефективно предоставяне на здравни грижи, включително чрез подобряване на прозрачността във финансирането на болниците, оптимизирането на болничната мрежа и развиване на извънболничното лечение.

На трето място Комисията препоръчва подобряване на ефективността на Агенцията по заетостта чрез развиването на добра система за контрол и по-голямо обхващане на най-уязвимите, като нискоквалифицираните и възрастните служители, дългосрочната безработица и ромите. България трябва да увеличи покритието и ефективността на активните политики относно пазара на труда, за да отговори на профилите на хората, търсещи работа и да достига до нерегистрираните млади хора, които нито работят, нито учат в съответствие с целите за гаранциите за младежта. Страната ни трябва да подобри ефективното покриване на помощите при безработица и социалните помощи.

България трябва да установи в консултация със социалните партньори прозрачни указания за приспособяване на минималната заплата, предвид последиците за заетостта и конкурентоспособността, препоръчва ЕК. За да облекчи бедността, България трябва да подобри още повече достъпа и ефективността на социалните служби и помощите за децата и възрастните хора.

Комисията препоръчва България да приеме закон за училищното образование и да продължи реформите в областта на професионалното и висшето образование с оглед повишаване нивото и приложимостта на уменията и в същото време да засили партньорството между образователните институции и бизнеса с оглед по-доброто съответствие на резултатите към нуждите на трудовия пазар. България трябва да повиши качеството на професионалното образование, да увеличи усилията за подобряване на достъпа до качествено, обхватно предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, най-вече за ромите, и да прилага стриктно правилата за изплащане на детски надбавки в зависимост от участието в образованието.

На пето място България трябва да продължи да подобрява бизнес средата най-вече за малките и средните предприятия като намали бюрокрацията, стимулира електронното правителство, да опрости процедурите при неплатежоспособност и да приложи законите за просрочени плащания. Трябва да се подобри системата за обществени поръчки чрез засилване на административния капацитет, да се увеличат предварителните проверки на Агенцията по обществени поръчки и да се предприемат конкретни мерки за прилагането на електронни обществени поръчки. ЕК препоръчва на България да повиши качеството и независимостта на съдебната система и да засили борбата с корупцията.

На шесто Комисията препоръчва засилване на реформите в енергийния сектор с цел повишаване на конкуренцията, пазарната ефективност и прозрачност и енергийната ефективност. Това трябва да стане най-вече чрез премахване на пазарните бариери, намаляване на тежестта на регулациите, увеличаване на усилията за създаване на прозрачен пазар на едро на ток и газ, ограничаване на квотите и засилване на независимостта и административния капацитет на енергийния регулатор. ЕК препоръчва да ускорим проектите за изграждане на интерконектори със съдените държави членки и кандидати за членство и да повишим капацитета си да се справяме с нарушаване на доставките.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории