Европейската комисия представи амбициозна Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г. , за да се гарантира пълноценното им участие в обществото. Стратегията е създадена в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз, които определят равенството и недискриминацията като основни елементи на политиките на ЕС.

Хората с увреждания имат право да участват във всички области на живота, както всички останали. Въпреки че през последните десетилетия беше постигнат напредък по отношение на достъпа до здравеопазване, образование, заетост, дейности за отдих и участие в политическия живот, продължават да са налице многобройни пречки. Време е европейските действия да се ускорят, отчита Европейската комисия.

„Защитата на правата на хората с увреждания трябва да бъде в центъра на нашите усилия, включително в реакцията ни срещу пандемията с COVID-19. Хората с увреждания са сред най-силно засегнатите от кризата, предизвикана от пандемията. Трябва да се стремим да постигнем необходимото качество на живот на хората с увреждания и техните права да бъдат гарантирани“, отбелязва в изявлението си по повод представянето на Стратегията зам.-председателят на Комисията, отговарящ  по въпросите за ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

Новата стратегия, която бе представена на 3 март, се основава на своя предшественик – Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г., като допринася за прилагането на Европейския стълб на социалните права, за който Комисията ще приеме план за действие, предназначен да служи като ориентир за политиките по заетостта и социалните политики в Европа. Стратегията подкрепя прилагането от ЕС и неговите държави членки на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Укрепване на равното участие и недискриминацията

В десетгодишната стратегия се определят възлови инициативи около три основни теми:

Права в ЕС: Хората с увреждания имат същото право, както другите граждани на ЕС, да се преместят в друга държава или да участват в политическия живот. Въз основа на опита от пилотния проект, който се изпълнява в осем държави, до края на 2023 г. Европейската комисия ще предложи Европейска карта за хора с увреждания за всички държави от ЕС, която ще улесни взаимното признаване на статута на хората с увреждания между държавите членки, като по този начин ще помогне на хората с увреждания да се възползват от правото си на свободно движение. Комисията ще работи също в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантира участието на хората с увреждания в изборния процес през 2023 г.

Самостоятелен живот и автономност: Хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно и да избират къде и с кого искат да живеят. За да подкрепи самостоятелния живот и приобщаването в обществото, Комисията ще разработи насоки и ще постави началото на инициатива за подобряване на социалните услуги за хора с увреждания.

Недискриминация и равни възможности: Стратегията има за цел да защити хората с увреждания от всякаква форма на дискриминация и насилие. Тя цели да гарантира равни възможности по отношение на правосъдието, образованието, културата, спорта, туризма и достъпа до тях. Равен достъп трябва също да се гарантира до всички здравни услуги и до заетост.

Участието в обществото наравно с останалите е невъзможно, когато съответната физическа или виртуална среда не е достъпна. Благодарение на солидната правна уредба на ЕС (напр. Европейският акт за достъпността, Директивата за достъпност на уебсайтовете, правата на пътниците) достъпът се подобри, но много области все още не са обхванати от правилата на ЕС. Налице са също различия по отношение на достъпността на сградите, обществените пространства и някои видове транспорт. По тази причина през 2022 г. Европейската комисия ще постави началото на Европейския център за ресурси „AccessibleEU“, за да изгради база от знания за информация и добри практики относно достъпността във всички сектори.

Изпълнение на стратегията: тясно сътрудничество с държавите от ЕС и интегриране във вътрешните и външните политики

За постигането на амбициите на стратегията ще е необходим твърд ангажимент от страна на всички държави членки. Държавите от ЕС са възлови участници в прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Комисията ще създаде Платформа за хората с увреждания, която да обедини националните органи, отговарящи за прилагането на конвенцията, организациите на хората с увреждания и Комисията, за да подкрепи изпълнението на стратегията и да засили сътрудничеството и обмена на информация относно прилагането на конвенцията. Тази платформа ще има всеобхватно онлайн присъствие и ще гарантира непрекъснатост на дейностите през цялата година. Хората с увреждания ще бъдат част от диалога и част от процеса на изпълнение на Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. Комисията ще интегрира въпросите, свързани с уврежданията, във всички политики и основни инициативи на ЕС.

Тъй като правата на хората с увреждания не с ограничават с границите на Европа, Комисията ще утвърждава правата на хората с увреждания по света. С тази стратегия ЕС ще укрепи ролята си на защитник на правата на хората с увреждания. ЕС ще използва инструменти като техническа помощ и финансови програми, подкрепа чрез делегациите на ЕС, политически диалози и работа в рамките на многостранни форуми, за да подкрепя държавите партньори в усилията им да прилагат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и ще предостави насоки за изпълнение на целите за устойчиво развитие по приобщаващ начин.

Източник: Европейска комисия

Целият текст на стратегията: StrategyDisabilities_02MarchOP_02OK