ЕК започна обществени консултации по бъдеща програма за градовете

Йоханес Хаан, комисар по въпросите на регионалната политика на ЕС, призовава гражданите на ЕС да споделят своите мнения относно програмата на ЕС за градовете — каква форма да приеме тя и по какъв начин да бъде приведена в действие. Комисарят призовава заинтересованите страни и жителите на градовете да се включат масово в обществената консултация, течаща успоредно с официалното съобщение, публикувано неотдавна от Европейската комисия. Тя е резултат от нарастващия брой призиви за по-голямо участие на градовете в изготвянето на политиките на ЕС и по-голяма съгласуваност на подходите на европейските институции за справяне с предизвикателства, пред които са изправени градовете.

В съобщението на Комисията „Градското измерение на политиките на ЕС“ се описва състоянието на градовете в ЕС и градските политики в държавите членки, както и глобалното измерение на урбанизацията. Пак там се подчертава, че една програма на ЕС за градовете следва да отразява общите цели на ЕС и трябва също да допълва националните политики на държавите членки. Комисар Йоханес Хаан, който отговаря за регионалната и селищната политика на ЕС, заяви: „От замърсяването до бедността, от безработицата до енергетиката — няма да можем да се справим с предизвикателствата пред Европа или да постигнем целите на Европа, ако не успеем да разрешим тези проблеми в градовете на Европа. Програмата на ЕС за градовете трябва да зачита принципа на субсидиарността. Но там, където можем да подобряваме политиките на ЕС чрез засилване на градското измерение, ние трябва да го правим и да предоставяме на европейските градове по-голяма роля като партньори на ЕС. Днешната консултация е важна стъпка към постигането на тази цел.“

Той добави: „Повече от две трети от европейците живеят в градовете, така че нашата реформа на политиката на сближаване на ЕС с право вече отрежда на градовете и градското развитие по-предно място в политическата програма. Програмата на ЕС за градовете отива по-далеч. Сега ние искаме да чуем мнението на ключови заинтересовани страни и на тези, които живеят в самите градове. Считаме, че чрез повишаване на присъствието на градовете в процеса на създаване на нашите политики ЕС ще реагира по-ефективно на променящите се нужди не само на живеещите в градските райони, но и на множеството европейци, живеещи извън градовете, но зависещи от техните услуги“.

В момента 72 % от населението на ЕС живее в големи и малки градове и в предградия. Очаква се този дял да достигне над 80 % до 2050 г. В съобщението се посочва също, че над две трети от всички политики на ЕС засягат пряко или непряко градовете — например в областта на транспорта, енергетиката и околната среда. Чрез програмата за градовете ще се търси по-интегриран подход към разработването на политики, с цел да се гарантира последователност и да се избегнат противоречия.

Обществената консултация ще продължи до 26 септември 2014 г. В нея се поставят ключови въпроси като: Защо е необходима програма на ЕС за градовете? Колко тясно фокусирана трябва да е тя? В кои области действията на ЕС могат да донесат най-голямата добавена стойност? Следва ли градовете да бъдат включени в процеса на разработване на политики? Ако да — по какъв начин?

 

Контекст
Сред многото, които призоваха за създаване на програма на ЕС за градовете, са Европейският парламент, Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет, както и сдружения на градовете. За осъществяването на тази идея Комисията организира форума CITIES през февруари тази година.

По време на гръцкото председателство, през април тази година, министрите от ЕС, отговарящи за политиката на сближаване, призоваха да бъде разработена една такава програма, с участие на местно, регионално и национално равнище, както и на равнище ЕС.

 

Допълнителна информация

Въпроси и отговори относно програмата за градовете и градското измерение на политиките на ЕС

Как да се включите в обществените консултации?

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории