17.05. 21 г.

Елза Пачева е началник на отдел „Здравеоппазване и социални дейности“ в Община Плевен. Разговаряме за основните проблеми в социалната сфера в страната, както и за социалните услуги в Община Плевен.

Г-жо Пачева, благодарим Ви за възможността да разговаряме с Вас в качеството Ви на началник отдел „Здравеоппазване и социални дейности“ в Община Плевен. Кои са основните приоритети и постижения в развитието социалните политики и услуги във вашата община през последните години?

През изминалата 2020 г. приоритет на Общината бе запазването живота и здравето на потребители и персонал на социалните услуги, както и съдействие на гражданите на Община Плевен за справяне с предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията.  Във всяка от услугите бе разработен  план  за  действие в условия на  COVID 19, утвърден от кмета на Общината г-н Георг Спартански. Плановете очертаваха рамките, в границите на които се прилагаха гъвкави подходи за поддържане на работния процес при намален състав на персонала и боледуващи потребители, особено в услугите от резидентен тип.

Спазваха се стриктно наложените противоепидемични мерки. Своевременно, чрез съдействието на общината до знанието на директорите се свеждаха всички указания, разпоредби и препоръки на висшестоящи институции и контролни органи. Отговорното поведение и професионализмът  на служителите не позволиха голям брой заболели от COVID 19 потребители в резидентните услуги, няма регистрирани смъртни случаи.

Какви нови решения очаквате в развитието на социалните услуги през 2021 г.  в Община Плевен и каква ще бъде тяхната социална значимост и обхват?

Към момента на територията на Община Плевен са разкрити и  функционират следните социални услуги: Седем Центъра за настаняване от семеен тип; Защитено жилище; Два Центъра за социална рехабилитация и интеграция; Кризисен център за жени и деца, преживели насилие; Дом за стари хора; Общински домашен социален патронаж. В пет населени места, прилежащи към Община Плевен също има разкрита услуга домашен социален патронаж. Благодарение на участието на Община Плевен в проект „Подпомагане на образователния процес в 7 ЦНСТ в Община Плевен“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП, на настанените в седемте центъра от семеен тип ученици бяха осигурени 28 броя преносими компютри с лицензиран софтуер, 28  таблети и 7  мултифункционални устройства  на обща стойност 29 988 лв. Обезпечаването с техника направи достъпно дистанционното обучение за всички учащи се и не бе допуснат пропуск в обучителния процес.

На гражданите на Община Плевен бе предоставена възможност за безплатна доставка по домовете на заявени от тях храни и лекарства по проект „Патронажна грижа  за възрастни хора и лица с увреждания в община  Плевен“ – Компонент 3. До момента от услугата са се възползвали около 1000 лица, предимно възрастни хора, в невъзможност за самообслужване и лица, поставени под карантина. Проектът ще продължи до края на 2021г. До 30 април тази година се предоставяха почасови услуги по домовете на нуждаещи се по Компонент  2 на същия проект. Обхванати бяха 334 потребители, обгрижвани от домашни помощници, медицински сестри, рехабилитатори, психолог. По време на извънредното положение при пълен капацитет (400 лица), работеше Общинския домашен социален патронаж. Дори в критичните моменти, когато над 50% от персонала отсъстваше, липсваха шофьори и разносвачи, останалите служители се мобилизираха и ежедневно до ползвателите – възрастни, самотни, болни хора достигаше приготвената  храна.

Разкажете ни за политиките и дейностите на Община Плевен, реализирани в подкрепа за хората с увреждания. Успявате ли да намерите по-добри решения в стремежа ви за осигуряване на по-ефективна подкрепа и заетост за тях?

Всички лица с експертни решения на ТЕЛК с право на чужда помощ и направление от Дирекция социално подпомагане са включени в механизма Лична помощ. От влизането в сила на Закона за личната помощ през 2019 г. до момента броят на потребителите надхвърля 1400 души, с което Община Плевен се нарежда сред първите в страната по брой потребители. От 01.04.2021 г. в подкрепа на лицата с увреждания в общината е разкрита нова специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, в обхвата на която попадат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, без определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Стремежът на Община Плевен като доставчик на Mеханизма за лична помощ и социална услуга „Асистентска подкрепа“   е  хората с трайни увреждания да получават адекватни и професионални грижи,  чрез които да се постигне подобрение в емоционалното и физическото им състояние, да се помогне в ежедневието на засегнатите семейства, както и реализация на пазара на труда, където това е възможно.

 Кои са основните предизвикателства в работата Ви през тази и следващите години?

Основните предизвикателства, пред които е изправена Община Плевен като доставчик на социални услуги са да продължим успешно да се справяме с последиците от пандемията с COVID-19, да  работим в посока разкриване на нови услуги, които да допълват сега съществуващите, както и да предлагат нови форми на обслужване на необхванати групи лица, нуждаещи се от подкрепа.

Сериозно предизвикателство за нас ще бъде оптималното планиране на социалните услуги и възможността да се използват по най-рационален начин средствата, които ще бъдат отпуснати по оперативните програми на новия програмен период. За целта ще се стремим към добри контакти и тясно сътрудничество с отговорните институции на местно и национално ниво.

Предизвикателство и едновременно с това проблем е състоянието на нормативната уредба в момента. Липсват подзаконовите актове, с които да се работи пълноценно, съгласно изискванията на Закона за социалните услуги. 

Какво бихте споделили и предложили на държавните институции, общините и всички работещи в социалния сектор?

 Сериозен проблем е качеството на издадените нормативни документи. В тях се съдържат неясни текстове с двусмислено или противоречиво съдържание, които създават объркване при прилагането им, изискват се процедури, които ненужно обременяват работните процеси.

В тази връзка апелираме към повече прецизност при подготовката на нормативните актове. Само добре обмислено, съгласувано, съобразено с реалностите в нашето общество законодателство ще доведе до възможността всеки нуждаещ се гражданин да почувства помощта на държавата в лицето на социалните служби, общините и други институции в трудни за него моменти.