Заключителна конференция „Включени, не заключени”

На 10 и 11 април 2014 година в Информационния център на Европейския Парламент, София ще се проведе заключителна конференция „Включени, не заключени”. Събитието ще събере представители на граждански организации и държавни институции, отговорни за осигуряването на подкрепа за хората с увреждания.
Целта на конференцията е да представи резултатите от прилагането на Програма за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка”, изпълнявана от Български център за нестопанско право в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги. В основата на програмата са залегнали стандартите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (ратифицирана от България на 26 януари 2012 г.), съгласно които тези хора следва да могат да упражняват лично правата си, съобразно своите воля и предпочитания, при осигуряване на подходяща подкрепа, основана на доверие.
Kонференцията ще запознае участниците с:
• Конкретните резултати, отчетени при прилагането на подкрепеното вземане на решения при хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми;
• Ползите (икономически и нефинансови) за човека и за обществото от въвеждането на подкрепеното вземане на решения като модел, алтернативен на запрещението;
• Промяната в нагласите чрез действие на хората, включени в екипите по изпълнение на пилотната програма;
• Резултатите от анализа на политиките в различните обществени сфери и какво, къде и как следва да бъде променено, за да могат хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми да упражняват правата си съобразно своите воля и предпочитания;
• Предложенията за реформа в законодателството относно дееспособността на пълнолетни лица, обхващаща подходящи мерки за подкрепа и предпазни механизми.
„Ние смятаме, че резултатите от Програмата „Следваща стъпка” са изключително важни в процеса на планиране и прилагане на ефективна социална политика, насочена към постигане на визията в Конвенцията на ООН за живот в общността на хората с увреждания и реалното им включване в обществения живот”, споделя Надя Шабани, програмен директор на Български център за нестопанско право.
Заключителната конференция ще бъде открита в 14:00 на 10 април (четвъртък) от заместник-министъра на труда и социалната политика, г-н Лазар Лазаров и ще приключи на в 16:30 на 11 април (петък). Приложен е дневният ред на събитието.
Конференцията се организира с подкрепата на Фондации Отворено общество.
Допълнителна информация за програмата за подкрепено вземане на решения можете да намерите на интернет страницата www.equalrights.bcnl.org

 

За контакти:
Светлана Тодорова
Експерт Набиране на средства и комуникации
Български център за нестопанско право
Т: 0877 929529, Е: Svetlana@bcnl.org
Павлета Алексиева
Програмен директор
Български център за нестопанско право
Т: 02/9816617, Е: pavleta@bcnl.org

 

Вижте още: Програма

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории