Правителството определи министъра на образованието и науката за национален орган за управление на „Еразъм+” – програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

„Еразъм+” обединява сега действащите програми „Учене през целия живот”, „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „Темпус”, „ALFA III” и „Edulink” и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г. Съгласно европейския регламент за създаването на новата програма всяка държава следва да определи национален орган, който да отговаря за изпълнението й. Неговите функции са свързани с осъществяване на мониторинг и управление на програмата на национално равнище.