08.07.21 г.

Европейската комисия публикува Лятна икономическа прогноза за 2021 г., според която се очаква икономиката в европейските страни да се възстанови по-бързо от очакваното, тъй като през първото тримесечие на годината активността е надхвърлила очакванията, а през второто тримесечие подобрената здравна ситуация е довела до по-бързо облекчаване на ограниченията за овладяване на пандемията.

Според лятната междинна икономическа прогноза за 2021 г. се очаква икономиката на Европейския съюз да нарасне с 4,8 % през тази година и с 4,5 % през 2022 г. В сравнение с предишната прогноза от пролетта темпът на растеж за 2021 г. е значително по-висок в ЕС (+0,6 процентни пункта) и в еврозоната (+0,5 процентни пункта), докато за 2022 г. той е леко по-висок за ЕС и за еврозоната (+0,1 процентни пункта). Очаква се реалният БВП да се върне на равнището си отпреди кризата през последното тримесечие на 2021 г. както в ЕС, така и в еврозоната. За еврозоната това е едно тримесечие по-рано от очакваното в пролетната прогноза.

Очаква се растежът да се засили поради няколко фактора. Първо, икономическата дейност през първото тримесечие на годината надхвърли очакванията. Второ, ефективната стратегия за ограничаване на разпространението на вируса и напредъкът по отношение на ваксинациите доведоха до намаляване на броя на новите инфекции и хоспитализации, което от своя страна позволи на държавите — членки на ЕС, да отворят отново икономиките си през следващото тримесечие. Това отваряне бе особено благоприятно за предприятията от сектора на услугите. Положителните резултати от проучване сред потребителите и предприятията, както и мобилността при проследяването на данни показват, че вече е в ход силно нарастване на частното потребление. Освен това има доказателства за възраждане на туристическата дейност в рамките на ЕС, за която допълнително ще спомогне влизането в сила от 1 юли на новия цифров сертификат на ЕС за COVID. Взети заедно, тези фактори се очаква да компенсират неблагоприятното въздействие на временния недостиг на суровини и нарастващите разходи, които засягат части от производствения сектор.

Частното потребление и инвестициите се очаква да бъдат основните двигатели на растежа, подпомогнати от заетостта, която се очаква да се развива успоредно с икономическата дейност. Силният растеж на основните търговски партньори на ЕС следва да благоприятства износа на стоки от ЕС, докато износът на услуги ще бъде засегнат от оставащите ограничения пред международния туризъм.

Очаква се Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) да допринесе значително за растежа. Общото богатство, генерирано от Механизма за възстановяване и устойчивост през прогнозния период, се очаква да бъде приблизително 1,2 % от реалния БВП на ЕС за 2019 г. Очакваният размер на неговия стимул за растеж остава приблизително непроменен спрямо предишната прогноза, тъй като информацията от плановете за възстановяване и устойчивост, официално представена през последните месеци, до голяма степен потвърждава оценката, направена през пролетта.

Прогнозата за инфлацията през тази и следващата година също беше преразгледана във възходяща посока. Очаква се тази година покачващите се цени на енергията и суровините, затрудненията в производството поради ограничения в капацитета и недостиг на някои компоненти и суровини, както и силното търсене в ЕС и извън него, да окажат натиск за повишаване на потребителските цени. През 2022 г. този натиск следва постепенно да намалее с отпадането на производствените ограничения и сближаването между търсенето и предлагането.

Съответно сега се очаква инфлацията в ЕС да бъде средно 2,2 % през тази година (+0,3 процентни пункта в сравнение с прогнозата от пролетта) и 1,6 % през 2022 г. (+0,1 процентни пункта). За еврозоната се предвижда инфлацията да бъде средно 1,9 % през 2021 г. (+0,2 процентни пункта) и 1,4 % през 2022 г. (+0,1 процентни пункта).

Несигурността и рисковете, свързани с перспективите за растеж, са високи, но като цяло остават балансирани.

Рисковете, свързани с появата и разпространението на варианти на вируса на COVID-19, подчертават значението на по-нататъшното ускоряване на кампаниите за ваксинация. Икономическите рискове са свързани по-специално с реакцията на домакинствата и фирмите на промените в ограничителните мерки.

Инфлацията може да се окаже по-висока от прогнозираната, ако ограниченията в предлагането са по-трайни и ценовият натиск се прехвърли в по-голяма степен върху потребителските цени.

Икономическата прогноза за България може да видите ТУК