Европейската комисия представи План за действие на Европейския стълб на социалните права, с който се определят 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и добре функциониращи пазари на труда, структурирани в три глави:
• равни възможности и достъп до пазара на труда
• справедливи условия на труд
• социална закрила и приобщаване

В плана за действие на Европейския стълб на социалните права се определят конкретни действия за превръщане на 20-те принципа на стълба в реалност. Тези действия ще изискват съвместни усилия от страна на държавите членки и ЕС с активното участие на социалните партньори и гражданското общество. Планът за действие предлага три цели на равнище Европейски съюз в областите на заетостта, уменията и социалната закрила, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.
Планът за действие се основава на широкомащабна обществена консултация, в която бяха получени над 1000 отговора.

Целия докимент: Европейски стълб на социалните права