По програма „Силата на семейството и общността” фондация Лале ще предостави финансова и експертна подкрепа за реализирането на проекти на граждански организации. С програмата се цели информиране, включване и овластяване на семейства, деца и общности, за да се предотврати или намали насилието, неглижирането, недостатъчната грижа и рисковете за извеждане на деца от семействата им; да се стимулира програма за ранно детско развитие на деца от изостанали общности (пилотни проекти по Програма Сигурен старт) и пр.

„Поредица научни изследвания категорично доказват, че въпреки условията на живот в слабо развити общности и региони, децата на възраст от 0 до 5 години, които имат достъп до програми за ранно детски развитие, компенсират в много голяма степен изоставане в своето когнитивно и емоционално развитие. Ранната възраст е особено важна за израстването на децата, а разбирането и участието на родителите и семейството е ключово за развитието им. Затова програмите за деца и родители в този ранен период са най-ефективни. Има различни практически начини за включване на родители, разширени семейства и дори общности в теми и инициативи за децата и тяхното развитие.“

В срок до 31 януари 2020 г. се приемат формуляри за концепция за проект, с което кандидатстващите заявяват своя интерес. Концепцията не трябва да надхвърля 5 страници и се подава на [email protected] На същия електронен адрес може да задавате и своите въпроси.

Продължителността на дейностите трябва да е между 30 и 36 месеца, а максималните размер на финансовата подкрепа е до 66 000 лева за целия период на изпълнение на проекта.

Очаквания към представените концепции за проект:
• Дейностите да са пряко насочени към овластяване на деца, родители, семейства и общности в областта на грижи за децата и възможности за тяхното развитие от най-ранна възраст;
• Да предлагат иновативни подходи и модели на работа в общността;
• Да са приложими в други населени места в страната;
• Да демонстрират до конкретни и измерими практически резултати;
• Да са основани и стимулират участие на деца и семейства, към които са насочени;
• Да се изпълняват от местна организация с подкрепата и участието на общността;
• Да имат подкрепата на съответната община за реализиране на дейностите;
• Най-малко 20% от общия бюджет на проекта да е осигурен от други източници.

Програмата не предвижда финансиране на:
• Хуманитарни дейности;
• Разходи по предварителната подготовка на проекта;
• Институционална подкрепа, научни изследвания и издателски разходи;
• Еднократни събития (срещи, конференции, кръгли маси и др.), ако не са обоснована интегрална част от дейностите по проекта.

Повече информация може да намерите ТУК.

Източник: Фондация Лале, 09.12.2019 г.