Форум по младежки политики в Смолян

На обществен форум в община Смолян се обсъждаше младежката политика. В дискусията участваха с мнения, препоръки и идеи представители на културни институции, неправителствени организации, висши и средни учебни заведения, бизнеса и младежи. На събитието присъства и зам.-кметът инж.Мариана Цекова и гл. финансист Венера Аръчкова. Целта на форума беше да се създаде стратегия за младите хора от община Смолян за периода 2014-2020 г. Експертът в дирекция „Икономическо развитие, проекти, програми, международни и младежки дейности” Румяна Караманолова представи постигнатите резултати в политиката на община Смолян в областта на младежките дейности. Целогодишни кампании по превенция на рисково поведение, провеждане на младежки инициативи за облагородяване на Смолян, популяризиране на местното самоуправление, осигуряване възможности за стажуване на младежи в общинската администрация и организиране на международни младежки обмени. Предоставят се възможности младежки организации, регистрирани на територията на община Смолян да реализират малки проекти до 500 лв. и редица други инициативи, които създават добри условия за спортуване и осмисляне на свободното време на младежите. Бяха представени официални статистически данни според които населението на Общината към 15 март 2014 г. е близо 44 хиляди жители, а тези до 29 годишна възраст са малко над 12 хиляди. Има отлив на младежи от общината най-вече поради липса на работа, особено в селата. Голяма част от младите хора емигрират в чужбина и много от тях не се връщат в България. Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители.
По време на дискусията местният бизнесмен Кирил Асенов посочи, че в Смолян има глад на специалисти от сферата на машиностроенето. Липсват специализирани кадри, които да работят и в малкото предприятия тук. Например чешката „Костал” е обявила, че търси 500 специалисти с техническо образование, но няма такива кадри. В подкрепа на твърдението си Асенов посочи, че в неговата фирма ежедневно пътуват по 68 км. 12 специалисти от девинското село Грохотно, за да работят при него. Филиалите на висшите учебни заведения в града трябва да се ориентират да разкрият такива специалности, за които после се намира работа. По този начин и младите хора ще се реализират и ще останат в града. Икономическата стабилност ще изстреля Общината в Космоса, обяви още известният смолянски бизнесмен. В момента специалностите, които се предлагат от ВУЗ-овете са такива, че след завършването им младите хора не могат да се реализират на пазара на труда. Критика бе отправена и към курсовете от местни фирми, които обучават фризьорки и козметички, а пазарът им е наситен.
Работещите в сферата на бизнеса предложиха подкрепа на община Смолян във връзка с осигуряването на заетост на младите хора. Необходими са обаче взаимни мерки и действия между местната власт, бизнеса и висшите учебни заведения, отчетоха участниците в дискусията.
Събитието, което се проведе е по проект „Успешно прилагане на политики в община Смолян в периода 2014-2020”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

 

Източник: Пресцентър на община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории