На 13 януари 2014 г. в Габрово официално бяха открити два центъра за настаняване от семеен тип по проект „Детство за всички”. Лазар Лазаров, заместник-министърът на труда и социалната политика, преразя символичната лента. В церемонията участваха още председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева и кметът на Габрово Таня Христова.

„Проектът в Габрово означава за децата друго отношение към тях, друго възпитание, други услуги, даващи им възможности да се реализират и да възприемат света по нов начин. А и освен това да се научим и ние като част от обществото да ги възприемаме с техните потребности и различия“, заяви заместник-министър Лазаров.

 

Промяната в живота на децата от институциите може да стане само чрез обединяването на усилията на държавните и местни власти и неправителствените организации, допълни председателя на ДАЗД Ева Жечева.

 

Двете новооткрити сгради са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Финансирането в размер на 1 503 569 лв. е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие“. В тях ще бъдат настанени 24 деца с увреждания от целевата група на проект „Детство за всички”, управляван от ДАЗД, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. Проектът има за цел да подготви цялостния процес на извеждане на децата с увреждания от институциите, като определи най-доброто за тях място за живеене, съобразено с индивидуалните нужди на всяко от тях, както и да обучи персонала на новите услуги.

В дворните пространства на къщите са изградени общо пет детски площадки със съоръжения, кътове за отдих и игри на открито.