Отчетен е напредъкът в процеса за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете

Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. Той отчита изпълнението на националния план за действие в тази област. Поставените в плана цели са свързани с предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол.

Специално внимание в Доклада е отделено на мерките за насърчаване на равенството на жените и мъжете в процесите на вземането на решения, съвместяване на професионалния и семейния живот, превенция и защита от всички форми на насилие, включително домашното насилие. Акцентира се върху подобряването на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането.

В доклада се посочва, че равенството между половете засяга всички области на обществения живот и икономическата активност. Направен е изводът, че недостатъчното използване на уменията на висококвалифицирани жени представлява загуба на потенциал за икономически растеж и се отчитат целенасочените усилия на институциите за преодоляване на този проблем.

Правителството днес одобри и промени в Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Те са насочени към повишаване на ефективността, възможностите и прозрачността на Съвета като национален консултативен и координационен орган, в това число и на сътрудничеството с неправителствените организации.

С измененията в нормативния акт се въвежда изискването за определяне на служители, които да изпълняват функциите на „координатори по равнопоставеност на жените и мъжете” в органите на изпълнителната власт, като се регламентират техните функции. По този начин се засилва провеждането на оперативно ниво на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории