29.08.21 г.

Зам.-кметът в направление „Спорт, младежки дейности и социална политика“ в Община Пловдив г-н Георги Титюков бе удостоен с индивидуалната награда на НАСО за постигане на високи резултати в ръководството на социалните дейности и политики на общинско ниво. Разговаряме за приоритетите за настоящата година в общинската програма, новите амбиции за развитие на социалните услуги и значимостта на наградата на НАСО:

Г-н Титюков, Вие бяхте удостоен с индивидуалната награда на НАСО за постигнати високи резултати в социалната политика на Община Пловдив. Споделете повече за постиженията и предизвикателствата, през които преминахте през последната година?

Изминалата година беше година на предизвикателствата, година за вземане на бързи и адекватни решения, година на уроци.
През тази година имаме много амбициозни цели за реализиране на повече проекти и политики за хората в Община Пловдив. Най-вече в подкрепа на хората в нужда, за семействата и младите хора, защото всички трябва да живеят в един по-чист, по-спокоен и подреден град.

Кои са приоритетите на Община Пловдив в посока изграждане на успешен и устойчив модел на управление на социалната политика и младежките дейности?

Община Пловдив провежда проактивна и непрекъснато развиваща се социална политика, насочена към равни възможности на различни групи в риск и посрещане на техните потребности. Основните акценти в социалните политики на Община Пловдив са свързани с развитието на ефективна система от социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, равен достъп, достатъчност на услугите и подобряване на качеството им с цел борба с бедността, социалното изключване и дискриминацията. В тази връзка през годините се наложило трансформация на част от социалните услуги, закриване на услуги, които предлагат институционална грижа и разкриване на нови форми на социални услуги в общността и в домашна среда. Общината работи активно, съгласно националните приоритети за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, като развива услуги за подкрепа в домашна среда, като патронажна грижа, личен асистент, домашен помощник и др. Имаме добре развитата и балансирана мрежа от социални услуги. Също така е на лице експертиза за разработване и реализиране на проекти, които да подкрепят развитието на нови социални услуги, необходими за групите в риск на територията на община Пловдив.

Необходимо е усилията ни приоритетно да бъдат насочени към деца и лица с увреждания; деца, чийто родители работят в чужбина; възрастни хора с множествени усложнения от различни заболявания; лица с психични заболявания, деменция и др. В тази връзка при планирането на услугите за тази групи ще положим усилия да развием услуги за осигуряване на възможности за по-нататъшно личностно развитие, за пълноценно участие в социалния живот, включване на трудовия пазар и за предотвратяване на последваща институционализация. Необходиво е услугите за възрастни да се фокусират върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда и да се прилага интегриран подход при структуриране на социалните услуги за възрастни, да се развиват медико-социални услуги.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

Фокус в социалната сфера трябва да бъдат следните дейности:
• Обучение и развитие на кадрите в социалните услуги.
• Осигуряване на подкрепа на процеса за реформиране на Домовете за стари хора;
• Подкрепа за разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на деца.
• Подкрепа на членове на разширеното семейство, полагащи грижи за деца, чиито родители живеят и работят извън страната.
• Подкрепа за процеса по предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи – развитие на услуги за превенция и реинтеграция, реализиране на дейности за превенция на възпроизвеждането на институционалния модел на грижа и повишаване на качеството и ефективността на услугите за подкрепа на децата и техните семейства, интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани междусекторни услуги, подкрепа и обучения за придобиване на социални умения на младежи напускащи системата за грижа.
• Подобряване на средата в съществуващи социални услуги, както и реформиране на съществуващи социални услуги.