Годишен преглед на Европейската комисия по проблемите на заетостта и социалното развитие

Европейската комисия направи годишен преглед на заетостта и социалното развитие за 2013г. В него се подчертава необходимостта от преодоляване на риска от бедност сред работещите.
Значителното увеличаване на бедността сред населението в трудоспособна възраст е една от най-осезаемите социални последици от икономическата криза. Постепенното намаляване на нивата на безработица може да се окаже недостатъчно, за да промени ситуацията. В анализа се обръща внимание на голямата разлика в заплатите и увеличаването на броя на хората, работещи на непълно работно време. Европейската комисия работи по различни програми за завръщане на пазара на труда на безработните хора. Проблем е продължаващото неравенство между половете.
Прегледът показва как започването на работа може да помогне на хората да се справят с бедността, но само в половината от случаите: голямо значение има видът на започнатата работа, но също и съставът на домакинството и какво място на пазара на труда заема партньорът.
Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване – Ласло Андор сподели: „Трябва да обърнем внимание не само на създаването на работни места, а също и на качеството на работните места, за да постигнем устойчиво възстановяване, което да намали не само безработицата, а също и бедността“.
Прегледът включва още и анализ на Положителното въздействие на обезщетенията при безработица и на социалните помощи. Системите за обезщетение се стремят да насърчават по-доброто съответствие между професионалните умения и работата и следователно намирането на по качествени работни места, което от своя страна помага на хората да излязат от бедността.
В прегледа се подчертава също, че в някои държави (напр. Полша, България) значителен дял безработни не са обхванати от стандартните мрежи за защита (обезщетения при безработица, социални помощи), а най-често разчитат на семейната солидарност или на неофициална трудова дейност.
По този начин неравенството между половете води както до икономически, така и до социални разходи и следва да бъде ефективно преодолявано, когато е в резултат на обществени и институционални пречки или ограничения.
Въпреки че по време на кризата се наблюдава намаляването на някои неравенства, неравенство между половете все още съществува по отношение на участието на пазара на труда, на заплатите и на риска от бедност. Освен това все още е налице тенденция жените да работят по-малко часове от мъжете, и макар че тя може да е в резултат на лични предпочитания, това все пак води до намалени възможности за кариера, по-ниско заплащане и по-ниски бъдещи пенсии, недостатъчно използване на човешкия капитал и, в резултат на това — понижаване на икономическия растеж и благоденствието. По отношение на отработените часове, в някои държави членки (предимно северните и балтийските държави) успешно съчетават високо равнището на заетост при жените с ниска степен на неравенство между половете по отношение на отработените часове. Ефективното съчетание от политики изглежда включва равенство на работното време, широко достъпна гъвкавост в работата, стимули за разделянето на неплатената работа между партньорите, грижи за децата, които да са достъпни, по-адаптирани към работата на родителите и с по-дълго работно време.
Нарастващите макроикономически и социални различия и тези, свързани със заетостта, застрашат основните цели на ЕС, определени в Договорите, а именно да бъде от полза за всички свои членове чрез насърчаване на икономическото сближаване и да подобрява живота на гражданите в държавите членки.
Затова през октомври 2013 г. Комисията предложи засилено наблюдение над заетостта и социалното развитие .

Текст: Таня Йовева

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории