Повече заетост, намаляване на бедността

Повече заетост, намаляване на бедността. Така най-кратко може да се характеризира онова, което правителството отчете като социална насоченост в дейността си за седем месеца. Разширяването на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост целят смекчаване на ефектите от растящата безработица. В тази връзка се направи опит за модел в прогнозиране развитието на пазара на труда в дългосрочен план. Стартира подготовката на проучване на потребностите на работодателите от работна сила с по-ясни от досегашните характеристики и перспективи, които биха намалили тревогите около търсенето на хора за работата, а не обратното.

В дейността на кабинета „Орешарски“ приоритетно се обръща внимание на две, така наречени рискови групи на пазара на труда – младите и хората в неравностойно положение. На 18 декември 2013 г. Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. Националният бюджет предвижда 75 млн. лв. за заетост тази година. За първи път ЕС отпуска на България 100 млн. евро за младежка заетост, като са готови програмите за тяхното усвояване, по уверение на специалистите. 

През второто полугодие на 2013 г. в дирекции „Бюро по труда“, в рамките на 4 месеца от регистрацията им, са предложени услуги на 17 699 безработни младежи до 29 г., в т.ч. на 7974 безработни младежи до 24 г. Включените млади хора до 29 г. по мерки от Закона за насърчаване на заетостта са 2461. На 21 декември 2013 г. МС прие Национален план за действие по заетостта 2014 г. На младежите със завършено висше образование, които са регистрирани в бюрата по труда, се предоставят възможности за придобиване на трудов опит и практически умения чрез работа в публичната администрация. Те се включват в програма „Старт на кариерата“, като се назначават на длъжности, които съответстват на придобитото от тях образование. По програмата през второто полугодие на 2013 г. са включени 1473 младежи. По Националния план за действие по заетостта през 2014 г. след оценка са одобрени за финансиране и са включени 256 регионални програми за заетост на 2000 безработни лица. Планираните дейности са по опазване на обществения ред и общинската собственост (училища, детски градини), екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма, археологически разкопки и поддържане на паметници на културата. В изпълнение на мярката за

субсидирана заетост на безработни от неравнопоставените групи (младежи, хора с увреждания, безработни над 50-годишна възраст и др.) по програми и мерки към 31 декември 2013 г. са работили общо 38 219 лица. За подкрепа на по-възрастните безработни чрез обучение по ключови компетентности и субсидирана заетост за осигуряване на недостигащ стаж за пенсиониране през второто полугодие на 2013 г. са включени 221 човека в проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности“, 22-ма са обхванати в Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и 677 души – в мярката за безработни над 50-годишна възраст.

Във връзка с недостигащите в много отрасли от висококвалифицирани специалисти за качествени и високопроизводителни работни места, се обръща особено внимание на заетостта във високотехнологичните сектори, новите енергийни сектори, тези с висока добавена стойност, включително на „зелени работни места“. През второто полугодие на 2013 г. 183 безработни са включени в субсидирана заетост на „зелени работни места“.
За нискоквалифицираните, включително роми, субсидираната заетост ще се съчетава с ограмотяване, мотивационно обучение, обучение по ключови компетентности и за придобиване на професия, за да се постига не само предотвратяване на крайната бедност и осигуряване на доходи, но и придобиване на умения и квалификация в по-дългосрочен план. За целта има Национална програма за обучение на безработни на социално подпомагане, за които се създава възможност за обществено полезен труд. В резултат от работата на назначените медиатори по програма „Активиране на неактивни лица“ през второто полугодие на 2013 г. в бюрата по труда са регистрирани 5959 нетърсещи работа българи, устроени са на работа 1576 лица, 974 от тях по програми и мерки. В изпълнение на тази национална програма са „впрегнати“ и 33-ма психолози и 10 мениджъри, които подпомагат и мотивират повторното явяване на пазара на труда на веднъж изгубили интереса към търсенето и намирането на работа хора. В случая мениджърите са посредник между тях и институциите, които предоставят социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи посредническите услуги на бюрата по труда. През второто полугодие на 2013 г. 777 безработни са получили индивидуално психологическо подпомагане, във форми за групово психологическо подпомагане са се включили 944 безработни лица, 1210 безработни лица са ползвали индивидуално консултиране.
През второто полугодие на 2013 г. (данните са до края на ноември) са проведени 490 „Ателие за търсене на работа“. Чрез участието си в тях 2613 безработни са получили мотивация и увереност, за да убедят работодателите в своите възможности.
Специалистите отбелязват, че по отношение на курсовете за обучение е важно да се осигури по-лесен достъп, особено за безработните от селата. В Националния план за действие по заетостта през 2014 г. е осигурено бюджетно финансиране за включване на повече от 12 хиляди безработни за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Предвидени са средства за транспортни разходи на обучаващите се, които живеят в населени места, различни от мястото на провеждане на обучението. Това ще гарантира достъп до обучение на безработни от малки населени места. Наред с това Агенцията по заетостта ще развива своя капацитет за предоставяне на индивидуализирани услуги, повече електронни улеснения, възможности за самоинформиране на безработните, разширяване на пазарната ниша за по-атрактивни работни места. Реализиран е и интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодатели.

За критикарите на кабенета „Орешарски“ направеното може и да изглежда „капка в морето“, но само по себе си то отчита реалностите в момента и – което е по-важно – дава заявка за бъдещето. 

Из изпълнението на предизборната платформа на БСП:

– минималната работна заплата бе увеличена от 310 на 340 лв. със Закона за бюджета за 2014 г. В 3-годишната прогнозна рамка до края на мандата е заложено поетапното й увеличение до 450 лв.;
– с бюджета за тази година се гарантира възстановяване на данъка на доходите в размера на минималната работна заплата, влезнаха в сила приетите промени в Закона за гарантиране вземанията на работници при фалит на предприятия. Увеличен бе броят на работните заплати, които държавата изплаща от 3 на 6 и техният размер от 1000 на 1200 лв. всяка една;
– във връзка с обещанието за създаване на условия и разкриване на не по-малко от 250 000 работни места по време на мандата чрез вътрешни и външни инвестиции, включително от европейски средства, правителството изплати задълженията на държавата към фирмите, възстанови им дължимото ДДС и облекчи бизнеса, като премахна 97 регистрационни и лицензионни режими, които го затрудняваха;
– подготвят се законодателни промени, които да дадат възможност на всеки млад човек да се предложи работа или обучение за заетост не по-късно от 4 месеца след завършване на образованието – за целта са приети промени в Закона за насърчаване на заетостта. С тях държавата се ангажира да плаща осигуровки на млад човек до 29-годишна възраст, започнал първа работа. Държавата плаща заплата и на наставник, който да обучава младите до 29 години на занаят.
– осъвременяване на пенсиите от 1 юли в съответствие с инфлацията и ръста на осигурителния доход;
– с бюджет 2014 таксата за посещение при лекар за пенсионери бе намалена от 3 на 1 лев;
– целевите помощи за първолаци станаха 250 от 150 лв. До края на мандата ще се изравнят с минималната заплата;
– обезщетението за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда се увеличи за тази година от 189 на 240 лв.

Социалните придобивки „вън“ от предизборната програма на БСП, които са гарантирани за българските граждани, включват подпомагане на младите семейства при използване на кредит за купуване на първо жилище. Осиновителите на деца от 2- до 5-годишна възраст ползват обезщетение за отглеждане на дете. Включени са нови 60 000 нуждаещи се лица и семейства от целеви помощи за отопление, като е повишена границата за достъп с 15 лв. Отменен бе данък „колиба“.
Изплатени бяха коледни надбавки на възрастни с пенсии до 251 лв. – колкото е линията на бедност. Намали се срокът за изчисляване на обезщетението за отглеждане на дете от 24 на 18 месеца.

 

Текст: Ева Костова, Източник: в-к Дума

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории