На 27.01.2014 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведе регионален информационен семинар по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”. Събитието бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Иван Кръстев. На срещата освен възможностите, предоставяни от програма BG 09, бяха обсъдени и въпроси, свързани с осъществяването на реална връзка между средното и висшето образование.

В обръщението си към участниците в семинара – представители на висши училища и научни организации от Стара Загора, Пловдив, Плевен и близките региони, заместник-министър Кръстев подчерта, че усилията на МОН като Програмен оператор за програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП”, заедно с трите си програмни партньора от страните-донори – Норвежки център за международно сътрудничество в образованието, Исландски център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн имат за цел чрез програма BG09 да допринесат за изпълнението на основните цели на Финансовия механизъм на ЕИП, чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, от които 1 500 000 евро се предоставят от страните-донори и национално съфинансиране от 264 705 евро. За целта ще се изпълняват следните три мерки: Подготвителни визити, Проекти за мобилност във висшето образование и науката и Проекти за междуинституционално сътрудничество.

Заместник-министър Кръстев изтъкна, че с новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните-донори и изрази благодарност към Посолството на Кралство Норвегия в София като водеща държава-донор и към Националното координационно звено по Финансовия механизъм – дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерския съвет за дългогодишното, успешно и ползотворно сътрудничество.

В заключение заместник-министър Кръстев информира, че възможностите за стимулиране на трансграничната мобилност и на сътрудничеството с други страни няма да се ограничат само с програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“. С Решение на Министерския съвет от 16.01.2014 г. министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган за управление на новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. По новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ също са предвидени финансови средства за осъществяване на трансгранична мобилност във висшето образование и науката.

 

Източник: МОН