Близо 30% от общия жилищен фонд в България не се стопанисва, съобщи Минчо Бенов, представител на новосформираната Коалиция за подобряване на жилищните условия в България. По думите му един от проблемите е, че техният дял непрекъснато нараства, защото собствениците не могат да бъдат задължавани по никакъв начин да ги поддържат. В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в Европейския съюз (ЕС), информират още от организацията. Особено тежка е ситуацията в селските райони, които са 81% от територията на България и се обитават от 42 на сто от българите. Заради масовата бедност хората живеят в неподходящи за това къщи.
Сред най-често срещаните дефекти са течащ покрив, наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци, липса на баня или вътрешна тоалетна, недостатъчна осветеност. По данните на организацията повече от 18% от населението има сериозни проблеми с основното си жилище, в 15,6% няма баня, а 26,2% са без вътрешна тоалетна. Това е 3 пъти повече от средното за 27 страни – членки за ЕС.

Въпреки неприемливите условия на живот на голяма част от хората местните и национални политики за подкрепа подобряването жилищните условия на уязвими групи в България не са добре развити.

Сред проблемите в тази сфера са наличието на бедни собственици, които нямат финансовата възможност да поддържат по необходимия начин жилищата си. Друг пропуск е липсата на жилищно-спестовна система за кредитно субсидиране. А делът на обществения сектор вече е под 3 на сто от общия жилищен фонд.

Според представителите на Коалицията затрудненията в жилищната област са свързани и с това, че общата законова рамка е лишила местните власти от възможността да правят жилищна политика. Организацията планира да работи и по проблемите, свързани с жилищните въпроси на уязвимите общности, като в случая става дума не само за роми, а и за семейства на хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се грижат достатъчно добре за домовете си. Част от задачите е и промяна на национално и на местно ниво на политиката на държавата по отношение на жилищните условия.

 

Източник: Plovdiv24.bg