ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бе представена на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се запознаха на 8 април 2014г. с достъпа до финансиране и приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР). На заседанието присъстваха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров, както и заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант. НАСО също участва като редовен член на НСИХУ.

„Преодоляването на дискриминацията и подкрепата за осигуряването на равни възможности и равенство между половете в новата оперативна програма спомагат за постигането на заетост, повишаване на икономическата активност, намаляване на безработицата и насърчаване на социалното включване”, отбеляза заместник-министър Янкова.

По отношение на достъпа до финансиране, новата ОПРЧР предвижда мерки за насърчаване на равните възможности и предотвратяването на дискриминацията, като се имат предвид потребностите на различните целеви групи, изправени пред риск от нея. Достъпът на хора с увреждания и хората, изложени на риск от дискриминация, ще бъде един от критериите, които ще се спазват при определяне на операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд. В рамките на отделните приоритетни оси на програмата са предвидени конкретни дейности, чрез които ще се насърчават равните възможности и недискриминацията.

В сферите на пазара на труда и социалното включване са предвидении стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение; информационни кампании за корпоративната социална отговорност; услуги за повишаване пригодността за заетост и индивидуализирани услуги; подкрепа за социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

По-късно през деня заместник-министрите Росица Янкова и Лазар Лазаров запознаха и членовете на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете с възможностите по ОП РЧР 2014-2020 за осигуряване на равни възможности между половете и предотвратяване на дискриминацията.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории