Основни резултати за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2014 година

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 68.0%, или с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2013 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 59.0%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.
Коефициентът на безработица е 13.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 203.0 хил., или 13.2% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 541.9 хил.).
Заетост
През първото тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 894.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 46.5%. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.9 процентни пункта. От всички заети лица през първото тримесечие на 2014 г. 1 533.5 хил. (53.0%) са мъже и 1 360.6 хил. (47.0%) – жени. От общия брой на работещите 3.9% (114.2 хил.) са работодатели, 7.7% (222.9 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 87.8% (2 540.9 хил.) – наети лица, и 0.6% (16.1 хил.) – неплатени семейни работници. От наетите лица 1 816.5 хил. (71.5%) работят в частния сектор, а 724.4 хил. (28.5%) – в обществения. За 4.8% от наетите лица – съответно за 4.1% от наетите в частния сектор и за 6.5% от наетите в обществения сектор, работата е временна. В сектора на услугите работят 1 850.1 хил. (63.9%) от всички заети, в индустрията – 864.8 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 179.3 хиляди (6.2%). През първото тримесечие на 2014 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 842.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.0% – съответно 61.8% за мъжете и 56.2% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 35.8% – съответно 39.4% за мъжете и 32.0% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 63.0% – с 1.3 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2013 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 1.8 процентни пункта, а при жените – с 0.8 процентни пункта, като достига съответно 66.1 и 59.9%.
Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 492.3 хил., или 47.9% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 2.4 процентни пункта – съответно с 2.5 процентни пункта при мъжете и с 2.3 процентни пункта при жените.
Безработица
През първото тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 433.0 хил., а коефициентът на безработица – 13.0%. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е с 5.1% по-нисък, а коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта. Намалението на безработицата е по-голямо при мъжете в сравнение с жените – коефициентът на безработица намалява съответно с 1.2 и 0.2 процентни пункта, като достига 13.9 и 12.0%. От общия брой на безработните лица през първото тримесечие на 2014 г. 247.1 хил. (57.1%) са мъже и 185.8 хил. (42.9%) – жени.
Продължително безработни (от една или повече години) през първото тримесечие на 2014 г. са 254.8 хил., или 58.8% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 3.8 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 7.7%, като при мъжете e по-висок в сравнение с жените – съответно 8.4 и 6.8%.
От общия брой на безработните лица 59.0 хил. търсят първа работа, като делът им намалява от 15.8% през първото тримесечие на 2013 г. на 13.6% през същото тримесечие на 2014 година.
През първото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 20.8% – съответно 21.0% за мъжете и 20.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. този коефициент е по-нисък с 2.8 процентни пункта, като при мъжете спадът е с 3.4 процентни пункта, а при жените – с 2.1 процентни пункта.
Методологични бележки
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:
– нямат работа през наблюдавания период;
– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.
Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.
Обезкуражени са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.
Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.
Коефициент на продължителна безработица – относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.
Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008).
При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2014 г. са използвани данни за населението на страната, живеещо в обикновени домакинства, към 31.12.2013 годинa.
Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Изчислените относителни стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през първото тримесечие на 2014 г. са:
– общ брой на заетите лица – 1.3%;
– общ брой на безработните лица – 3.4%;
– коефициент на безработица – 3.0%.
Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории