14.04. 22 г.

Правителството прие предложение до Икономическия и социален съвет за разработване на становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа и подготовка на анализ на тема „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България – изводи и препоръки“.

Изготвените становище и анализ ще подпомогнат Министерството на труда и социалната политика в реализирането на съответните социални политики, съгласувани в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 година.

Като консултативен орган Икономическият и социален съвет, чийто член е и НАСО, имащ за цел да осигури участието на гражданското общество по въпросите на икономическото и социално развитие на страната. ИСС е уникален тип институция по своя състав и е с реално представителство на трите основни групи граждански организации – работодателски, синдикални и други организации с общи интереси. Тези три групи организации са обединени на принципа на равнопоставеността, като имат равни квоти в пленарната сесия.

Източник: Пресцентър на Народно събрание