На 1228 лв. се равнява общият доход средно на лице от домакинство за четвъртото тримесечие на миналата година, съобщават от Националния статистически институт.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54% от общия доход, сочи още статистиката. Доходите от заплата са 663 лв., което е с близо 10% повече спрямо същото тримесечие на предходната година.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял е почти без промяна и съставлява 25,4% от общия доход.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството остават почти без промяна спрямо същия период на 2012 г. и са 85 лева. Относителният им дял представлява 6,9% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата – те са 43 лв. средно на лице от домакинството.

Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 1136 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. със 7,4%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище – близо половината разходи.

Най-същественото перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 9,5% и през четвъртото тримесечие на 2013 г. са 387 лв. средно на лице в домакинството.

Разходите за дома – вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане, се понижават от 183 лв. през четвъртото тримесечие на 2012 г. на 176 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2013 година. Делът им в общия разход е 15,5% през четвъртото тримесечие на 2013 г.

Разходите за здравеопазване се повишават от 53 лв. през четвъртото тримесечие на 2012 г. на 65 лв.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават и достигат 124 лв. средно на лице. Разходите за алкохолни напитки и цигари през четвъртото тримесечие на 2013 г. възлизат на 48 лв. средно на лице от домакинството. Увеличават се разходите за облекло и обувки – те са 47 лв. средно на лице.

 

Източник: bTV