МТСП организира информационен семинар за популяризиране на Националния кодекс за корпоративно управление и за повишаване на информираността относно ползите от реализирането на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност. По време на събитието зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова заяви, че Стратегията за корпоративна социална отговорност е неразделна част от политиките на Министерството на труда и социалната политика и ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др. Тя изрази убеденост, че социално отговорното предприемаческо поведение следва да се изгражда в тясно сътрудничество между бизнеса, синдикатите, публичната администрация и неправителствените организации. Без активното съдействие на социалните партньори и без насърчаването на бизнеса, не би било възможно преодоляването на предизвикателствата пред съвременното развитие на политиките по КСО, допълни д-р Петрова.

Източник: МТСП, 27.11.2019 г.