Информация за бенефициентите, чиито договори, сключени с Агенцията за хората с увреждания (АХУ) подлежат на отчитане:

1. Всички документи, свързани с отчитане на договорите, при които е приключила инвестиционната им част могат да се подават по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ –ahu@mlsp.government.bg;

2. При договори в инвестиционна част, при които не са приключени плащанията към бенефициентите, отчетните документи могат да се подават подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – ahu@mlsp.government.bg. След разглеждане и утвърждаване на документите от АХУ, получени по този ред, плащания към бенефициентите ще се извършват само след представянето им на хартиен носител – подписани и подпечатани или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Източник: АХУ, 28.04.2020 г.