Стартира трета процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво

Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ) е приета на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление на СЕ през октомври 2007 г. във гр. Валенсия, Испания. В нея са изведени 12 принципа за добро демократично местно управление. Амбицията на СЕ е чрез изпълнението на СИДУМН да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, с цел подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение. Целите на СИДУМН са да се поставят гражданите в центъра на всички демократични институции; да се подобрят качеството на предлаганите местни публични услуги и да се създадат и утвърдят институционални предпоставки за по-добро местно управление в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на СЕ.

Като елемент от прилагането на СИДУМН, е предвидено на местни власти, които прилагат 12-те принципа за добро управление в своята работа да се присъжда Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. На Европейски ниво органът който е отговорен за прилагането на Стратегията и присъждането на Етикета, е Европейската платформа на заинтересованите страни (ЕПЗС). През 2010 г. Република България в стана първата държава-членка на СЕ, която получи акредитация да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). На национално ниво органът, който е акредитиран да присъжда Етикета е Комисия за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, създадена с Решение на Съвета по децентрализация на държавното управление. Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а нейни членове са представители на Омбудсмана, на общините и областите, на НСОРБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Българската национална телевизия и на академичните среди.

Срокът за кандидатстване на общините е до 31.07.2014 г. За повече информация: ТУК

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории