Разработен е инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ). С него се дава възможност и да се проучат възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда.

Към основния инструмент Рамка за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, са изготвени приложения и са разработени допълващи инструменти за гарантиране защита правата и интересите на децата, за оценка на дете с високорисково поведение и оценка на капацитета на семейството и средата.

Вече са проведени и обучения на членовете на мултидисциплинарните екипи на областно ниво, които ще прилагат разработения инструментариум за оценка и ще оценяват възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда. Обученията са проведени в София, Велико Търново, Стара Загора Хасково, Плевен и Варна в периода 24-27.09 2019 г.  Специалистите са дали висока оценка на качеството и приложимостта на инструментариума.

Разработено е Методическо ръководство/методика за предоставянето на услуги и подкрепа в новоизградените центрове за деца с високорисково поведение/ за предоставяната услуга Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

Голяма част от идеите в Методическото ръководство се основават на проучване на добри практики за деца с високорисково поведение в три европейски страни: на Специализирания център за настаняване от семеен тип – Червената къща в Италия, Дневния център за юноши „Половин луна” във Франция, Медико-педагогическия институт – Куртил в Белгия.

Към Методическото ръководство са разработени Стандарти за качество на предоставяне на услуга „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи“. Разработена е допълнително и „Програма за обучение на обучители за прилагане на разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ и за оценка на възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда“.

******************

Извършените дейности са в изпълнение на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020г., по Договор между Агенцията за социално подпомагане и сдружение „Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)” по Проекта.

Източник: АСП, 24.10.2019 г.