franzС г-н Франц Волфмейр проведохме кратък разговор по време на конференцията на EASPD, проведена в края на септември в Истанбул, Турция. Г-н Волфмейр е президент на EASPD от 5 години. Освен това работи като мениджър на Chance B – доставчик на услуги в Австрия. Всяка година Chance B обслужва около 2000 потребители във всички области на Източна Стирия, Австрия, и има около 300 служители. Целта на организацията е „да подпомага и подкрепя възрастни хора, хора със заболявания и/или увреждания за живот в обичайната им семейна среда по автономен и пълноценен начин.” Chance B има разработени и установени услуги за хора на всяка възраст, които да компенсират възможните препятствия в следствие на различни заболявания и увреждания, така че тези услуги да подпомогнат потребителите да водят независим живот.

 

Какви са настоящите основни приоритети на EASPD и какви са основните задачи в краткосрочен план?
Основните приоритети към момента на EASPD включват прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, затова EASPD се стреми да съдейства за разработването на планове за действие на всички европейски органи, както и на националните институции и по-специално работим не само по отношение на социалната интеграция, но се опитваме да обхванем по-широк спектър от дейности, които започват от самото начало на живота, подкрепа на семействата в неравностойно положение, осигуряване на заетост, жилища, и всичко това насочено към цялостно включване в обществото за хора в неравностойно положение. EASPD има дейности, насочени към почти всички области на живота, включително имаме членове, които работят в сектора на здравеопазването.
Какви са следващите стъпки, които предстоят да бъдат направени, за постигане на по-добро цялостно включване?
Следващите стъпки в нашата стратегия – и ние наричаме тази стратегия на партньорство, е да достигнем до по-широк фронт на ангажираност. Нашите членове към момента са основно специализирани организации за и на хора с увреждания, и това, което е необходимо да се направи в момента, е да се реализират връзки на партньорство между специализирания сектор и останалите сектори.
Значи действията ще бъдат насочени към повишаване на информираността?
Точно така, EASPD ще работи за подкрепа на повишаване на информираността, ще подкрепя и информира бизнеса и всички останали сектори, така че да създадем сътрудничество и партньорство между специализирания социален сектор и всички останали.
Можем ли да кажем, че проведената в Турция конференция е една от първите стъпки към повишаване на тази информираност? И какво е уникалното при тази конференция?
Аз лично съм изключително удовлетворен от конференцията. От една страна – тук се събраха представители на множество европейски държави, имахме дори отвъдокеанско присъствие. Темата на конференцията – Заетост на хора с увреждания, обедини специалисти от различни сектори – социални експерти, представители на Европейската комисия, Международната организация по труда, Комитета на регионите и т.н., освен това в темите активно се включиха местните власти и политици на правителствено ниво. Тази комбинация от експерти, разглеждащи проблемите на социалния сектор, е наистина новаторска, показва голямо обхващане на темата и общо повишаване на информираността. Сред участниците има и много работодатели, например Мрежата на МОТ по „Заетост на хора с увреждания“ също се проведе в Истанбул в рамките на конференцията. Участваха също и множество работодатели, която е наистина добър знак как постепенно започваме да говорим на един и същи език. За разлика от миналото, когато обсъждахме проблемите основно помежду си – имам предвид в рамките само на социалния сектор, сега се опитваме да научим езика на работодателите, на официалните власти и на другите ключови участници. Освен това те също вече говорят на нашия език. Турция ни представи много успешни примери на добри практики и всички трябва да използваме този модел на съвместна работа между всички сектори за бъдеще.
Ако трябва само с няколко думи до изведем ключово послание към всички, какво би било то?
Ключовото послание днес и за следващите няколко години е само едно – „Партньорство“! Всички заедно – хората с увреждания, работодателите, властите и доставчиците на услуги трябва да работят съвместно, за да създадат рамка за развитие и бъдещо подобряване на стандарта на живот. Това сътрудничество ще бъде полезно за всички. Бизнесът трябва да създава работните места – и бизнесът разбира се, има амбицията да постига печалба. Това е напълно нормално, за това останалите ключови участници трябва да помагат на бизнеса да постига целите си, за да може той от своя страна да ни отговори с повече работни места. Процесът изисква взаимно разбиране и подкрепа, но най-вече партньорство между всички – защото гледаме в една посока.