Георги Георгиев, председател на НАСО: Партньорство за по-ускорено социално развитие

DSCN6497

От три години Национален алианс за социална отговорност е национално представена организация, какво е най-важното от постигнатото през изминалите години?
НАСО е една от най-новите национално представени организации и специфичното е, че тя работи като такава преди още да реализира юридическата си регистрация и да покрие критериите за национално представителство. Основата база от дейности, реализирани преди юридическото учредяване, беше европейското партньорство с европейската организация EASPD, което беше и основата за въвеждане на нови форми за партньорство на европейско и национално ниво. Това партньорство от база за създаване на организацията се превърна в най-силната страна на НАСО като организация, реализираща активно работещо и полезно европейско партньорство, осигуряваща много информация и опит от Европа към България и от там даваща възможност за национално партньорство, което да популяризира и утвърждава приложението на тази информация и развитието на този опит. Второто важно постижение на НАСО е, че успя да запълни една празнина в социалната област в България а именно да създаде една национална мрежа, а след това и национална организацията на доставчиците на социални услуги в България. Нуждата от такава организация и това партньорство беше очевидно и от там това постижение се оказа важно навременно и много полезно за развитие на националните и местните социални политики и услуги. Третото важно постижение на този етап на работа на НАСО е, че успяхме да получим доверието и подкрепата на местните власти, общините, в това число чрез НСОРБ, които приеха да бъдат членове на НАСО като израз на отговорностите които носят общините в социалния сектор и общото ни желание за работещо партньорство между общините и доставчиците на социални услуги, независимо от типа им. Тези три постижения са гаранция за правилно изградена стратегия, гаранция, че организацията е нужна и работи полезно. Тези постижения съдържат изграден капацитет, авторитет и реално участие в работата на национално ниво по темите – 1) социални услуги, и 2) подкрепа за хората с различни възможности, преодоляващи бариери и ограничения – хората с увреждания. Имаме още един приоритет, по който предстои да направим необходимото, а то е да ускорим развитието на корпоративната социална отговорност и да имаме свой принос в това развитие чрез привличане на повече корпорации със свои социални програми и ангажираности, с фокус върху хората и качеството им на живот на, в това число и на хората с увреждания. По този начин ние се стремим НАСО в качеството си на национално представена организация да има собствен принос чрез партньорство между неправителствения сектор, общини и корпорации за постигане и активиране на нови идеи, политики и дейности, в това число и социални услуги, подкрепящи нуждаещите се хора, включително и хората с увреждания за постигане на едно по-добро качество на техния живот. За нас това е начин да формираме реален принос в нуждата от по-ускорено и реално социално развитие на България и по-бързо преодоляване разликата в качеството и стандартите на живот спрямо другите европейски държави.
НАСО работи по няколко проекта, какво е общото между тях?
Във връзка с целите си, НАСО реализира дългосрочна своя стратегия и визия за фокусиране на общественото внимание както по главния национален според нас проблем – демографското развитие на страната, така и по другия принципен проблем – качеството на живот на хората в България, а тази проблеми са още по-значими за хората, които имат нужда от подкрепа. В тази посока се опитваме да подпомагаме дейността си чрез работа по проекти и общото между проектите, по които НАСО работи в настоящия момент, е внос на добри европейски практики, разработване на предложения за въвеждане на нови практики и услуги в България. В тази посока ще посоча само два примера –въвеждане на нова социална услуга „подкрепена заетост“, която освен че е модерна и актуална дейност в Европа, може да бъде много полезна и в България, както за подкрепа на нуждаещите се, в това число хората с увреждания, така и да мотивира работодателите за наемане на хора посредством някаква допълнителна подкрепа. Другият пример, съдържащ се в нашите проекти, е работата ни за разработване на стандарти за качество на социалните услуги – нещо, което липсва в социалните практики в България и се надяваме с подкрепата на нашите европейски партньорки да предложим нещо полезно и ефективно.
Това ли е идеята зад името „Партньорство за по-добър живот“?
Един от проектите ни действително се нарича „Партньорство за по-добър живот“ и това не е само име на проект. Това е визия и посока на работата ни как бихме могли да влияем за подобряване на качеството и стандартите на живот у нас, които са едни от най-ниските в Европа чрез партньорство, обмен на знания и опит и най-вече обединяване на усилията и възможностите за постигане на резултати в тази посока.
Какво предвижда настоящото законодателство за равни възможности на хората с увреждания и социално включване? Какво още трябва да се направи в това отношение?
Относно законодателството, касаещо хората с увреждания, през последните години се направи не малко, но това, което е необходимо, е свързано с по-решителна смяна на генералните подходи в социалната област, поставяне на акцент върху възможностите на хората, които се нуждаят от подкрепа, активното им включване в създаване на националния продукт и поставяне на национални цели и критерии за по-добри стандарти на качество на живот, както на всички хора, така и на тези, които се нуждаят от подкрепа. Другият голям проблем е реалното изпълнение и спазване както на съществуващото, така и на ново разработваното законодателство. Ако преди няколко години ние говорихме, че основният проблем е нуждата от промяна на нормативната уредба, сега вече към този проблем се прибавя още един – спазването и реализацията на тази нормативна уредба по професионален, отговорен и качествен начин.
Каква оценка може да се даде на настоящото състояние на заетост на хората с увреждания?
Не случайно НАСО си поставя като водеща задача да работи за развитие на корпоративната социална отговорност и от там разширяване на възможностите за заетост на хората с увреждания. В момента в България единствените налични възможности са специализираните предприятия и програмите и мерките в областта на заетостта, които са добри, но крайно недостатъчни. Безработицата сред хората с увреждания е отчайващо голяма. Липсват форми за подкрепа в тази посока като защитена, подкрепена заетост – това са най-развитите форми в цяла Европа и по света. Вече повече 20 години тези форми не намират приложение у нас. Опитваме се да влияем за тяхното спешно въвеждане и се надяваме, че имаме нужния диалог с властите за следващите ни успешни стъпки, както и подкрепата на целия социалния сектор в тази посока.
Подкрепената заетост е изцяло нов модел на социално включване. Какви са предимствата спрямо другите видове заетост?
Подкрепената заетост е нов модерен модел в европейското развитие, осигуряващ социално включване , трудова и социална реализация на хората с увреждания при интегрирани условия – такива, каквито са нужни за всеки човек на нашето общество. Предимствата на този модел са във възможностите за реализация, съобразена със спецификите на работника и работодателя и осигуряване на подкрепа и на двете страни за устойчивост на заетостта и личностно и кариерно развитие.
Има ли някакви рискове в този тип заетост и какви са те?
Рисковете при този вид заетост са в посока на липса на национален и местен опит и от там неизвестност на рамката и вида на нормативните документи, които ще я регламентират и въвеждат. След това ще дойде рискът от необходимостта на достатъчно добре подготвени организации и специалисти, които да реализират тази дейност. В допълнение съществува и риск от надценяване възможностите и очакванията, че само едно единствено средство, макар и модерно, може да разреши изцяло проблема със заетостта на хората с увреждания. Този вид подкрепа ще бъде подходящ за голяма част, но ще са нужни и други методи и средства за подкрепа, тъй като всеки човек е различен в своите възможности, квалификация и нужди.
Социалното включване не е само заетост… Към какви други промени и какво развитие трябва да се търси?
Ако трябва по-генерално и по-принципно да споделя моите и на моите колеги виждания, е, че е необходимо да гледаме на хората с увреждания и другите групи нуждаещи се от подкрепа хора като немаргинализирани групи, а напротив – като хора, които са част от обществото, равни с всички останали, но в своя начин на живот имат допълнителни бариери, които трябва да преодоляват и които правят живота им по-различен и труден.
Към какви промени трябва да се стремим през следващите години? Какво предвижда НАСО в целите и задачите си с оглед постигане на тези промени?
Бих си позволил да изложа едно виждане, че най-голяма грижа на държавата и обществото ни трябва да бъде насочена към семействата още при възникването на такъв проблем във всяко едно от тях, иначе казано подкрепа към семейства с деца, които се нуждаят от различна или допълнителна подкрепа. Засега този въпрос у нас изостава сериозно. Следващ момент е образованието на децата, нуждаещи се от подкрепа и осигуряването им на такава подкрепа, че те да се обучават в нормална среда с останалите деца чрез адекватна социална подкрепа и услуги. На следващо място бих формулирал личностното развитие на човека. Тези хора имат нужда от подкрепа за своето социално развитие в две посоки – трудова реализация, за която говорихме до момента и социална реализация – а именно подкрепа за създаване на семейства, осигуряване на жилища и други улеснения в сферата на инфраструктурата и комуникациите. И най-накрая, но не последно място, са необходими промени в областта на здравеопазването и социалната подкрепа и услуги, защото те имат важно значение за стандарта и качеството на живот на хората. Ако във всяка от тези области успеем да осигурим адекватна подкрепа, можем да разчитаме най-после на реална промяна в качеството на живот, както на нуждаещите се от подкрепа хора, така и на всички живеещи в България хора. За мен това е разбирането за социално включване и то не винаги е свързано само с пари. Нужно е отношение, разбиране, ангажираност, участие, стремеж към резултати и партньорство на всички имащи отношение към тези теми. Иначе само с частични стъпки не се постига нищо, трябва да се работи във всички посоки. Към всичко това е насочена и цялостната мисия на НАСО през следващите години.

 

Интервю на Петя Маркова

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории