Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика: Социалните услуги изискват по-добро качество

ademov

Изпратихме запитване до г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, да отправи своето послание по проблемите на хората с увреждания и мерките и възможностите за тяхното социално включване. В отговор министър Адемов благодари за отправената покана за предоставяне на официална позиция по отношение популяризиране на партньорството между всички заинтересовани страни, имащи за цел развитие на социалната икономика и подобряване на живота на хората с увреждания в България. Вижте какво още съдържа посланието на министър Адемов.

 

Мисията на Министерство на труда и социалната политика е да гарантира правото на достоен труд, социална реализация, адекватна социална закрила, както и възможности за развитие за всички български граждани, а националната социална политика се основава на принципите на европейския социален модел и социалната солидарност.
Визията за развитието на политиката за интеграция на хората с увреждания е тясно свързана с прилагането на интегриран подход в управлението и утвърждаване на пълноценното сътрудничество със социалните партньори и всички заинтересувани страни.
Партньорството в националната политика за хората с увреждания е тясно свързана с прилагането на интегриран подход в управлението и утвърждаване на пълноценното сътрудничество със социалните партньори и всички заинтересовани страни.
Партньорството в националната политика за хората с увреждания се осъществява чрез Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който представлява „гражданската арена“ за обсъждане на въпросите, засягащи правата на хората с увреждания.
Извършена бе важна стъпка с фактическата ратификация на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, която е един от най-високите международно признати стандарти за гарантиране на равни възможности за упражняване на основни човешки права от хората с увреждания и осигуряване на тяхната ефективна защита.
Предизвикателството на днешния ден е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейски модел на политики към и за хората с увреждания, който и България трябва да следва. Хартата за основните права на Европейския съюз признава правото на хората с увреждания да се „възползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им реализация и участието им в живота на общността“. За съжаление, днес хората с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си. Като общество трябва да осъзнаем, че те се нуждаят от особено внимание.
Дължим подкрепа и на родителите, отглеждащи деца с увреждания. Именно поради това, усилията ни са насочени към осигуряване на такива условия, в които децата да се развиват социално активни в подкрепяща среда, която да стимулира пълноценното им участие в обществото. Много е важно да не забравяме, че децата с увреждания имат огромен потенциал и от всички нас зависи те да имат възможност да покажат своите заложби.
В контекста на цялостната политика за правата на хората с увреждания, приоритет в дейността на Министерство на труда и социалната политика е подкрепата за социално включване на хората с увреждания чрез предоставяне на достъпни и качествени услуги в общността и в среда, близка до семейната. Посредством различни инициативи, подкрепени от държавата, местната власт, неправителствените организации и Структурните фондове на Европейския съюз, успяваме да предоставяме все повече и по-качествени социални услуги, които да подкрепят хората с увреждания и да насърчават самостоятелния им начин на живот.
С оглед подобряване качеството на живот на хората с увреждания и справяне с предизвикателствата, произтичащи от застаряването на българското население, ще бъде приложена Национална стратегия за дългосрочна грижа. Основна цел на Стратегията е създаване на условия за независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на тези услуги в страната, деинституционализация, както и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги. Изпълнението на Стратегията ще спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора.
Осъзнавайки същественият принос, който имат социалните услуги за подкрепа на социалното включване на хората с увреждания, ще стартират дейности по осъществяването на нормативни промени в тази област. Целта на тези промени е да се постигне по-голяма гъвкавост и по-добро качество на предоставяните услуги от една страна и от друга – зачитане на правата на потребителите при избора на услуги и при избора на доставчици. Осъществяването на тези промени се обуславя и от необходимостта да бъдат предложени мерки за по-голяма ефективност на услугите, както и по отношение на резултатите за потребителите, така и по отношение на вложените ресурси.
Един от приоритетите на социалната политика на Република България е деинституционализацията на пълнолетните хора. В тази връзка е разработена и предстои приемането на Национална стратегия за дългосрочна грижа. В нея е предвидено извеждането на потребителите на социални услуги от специализирани институции и осигуряване ползването на различни социални услуги в общността с оглед подпомагане на процеса на включването им в живота на общността.
Необходимо е да бъде формирана лична и обществена съпричастност в подкрепа на хората с увреждания, за преодоляване на бариерите, които ги съпътстват и за създаване на предпоставки за техния независим и достоен живот и участието им в обществените процеси в България. Представителите на държавната, местната власт, различните институции, а и самите граждани следва да оценяват в дълбочина проблемите на хората с увреждания.
Националната политика се ръководи от Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., която има за цел осигуряване на условия за ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане“, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.
Трудовата заетост е ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на всеки гражданин, който е в активна трудова възраст. В областта на правото на труд на хора с увреждания ще трябва да бъдат предприети не толкова законодателни мерки, колкото насърчителни за „свободно избиране“ на работа и пр. В условията на световна икономическа криза хората с трайни увреждания са сред най-уязвимата група в обществото. Агенцията за хората с увреждания предоставя средства за реализиране на активни политики с цел насърчаване на трудовата заетост в обичайна и специализирана работна среда. Едно от популярните мерки е за стартиране или развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания, което дава възможност за тези хора да преодолеят негативните последствия от кризата. Налице е устойчивост на финансираните проекти, защото бенефициентите успешно реализират бизнес-намеренията си чрез осигуряване на трайна и целогодишна заетост под формата на самонаемане.
Друга мярка от изключителна важност е осигуряването на достъп, оборудване и приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания в обичайна работна среда. Тя има за цел стимулиране на работодателите за осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания за постигане на ефективното им социално включване чрез реализацията на свободния пазар на труда.
За реализиране на прехода към личностно ориентиран подход в политиката за хора с увреждания трябва да следваме предначертаната цел, съдържаща се в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, а именно: насърчаване, защитаване и гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички хора с увреждания, както и способстване зачитането на вътрешно присъщото им човешко достойнство.
В тази връзка нашата страна изпълнява Плана за действие, който се състои от три фази. Първата включва действия по формиране на експертна група за координация, разработване на концепция за промени в нормативните актове и предприемане на действия за ратифициране на допълнителния протокол. Втората фаза се изразява в приемане на промени в българското законодателство, въвеждане на координационен и мониторингов механизъм по прилагането й. Не на последно място идва повишаване капацитета на органите по прилагане на Конвенцията и нейното популяризиране сред обществеността.
За да постигнем по-добри условия на живот на хората с увреждания са необходими съвместни усилия на всички нас чрез утвърждаване на добра координация и ползотворен диалог между всички звена от изпълнителната власт и организациите на и за хора с увреждания за подобряване положението на хората с увреждания.

 

Източник: Nasoki.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории