Бургас: Ентусиазъм и ангажираност за по-добър живот

maya kazandjieva 3Мая Казанджиева е директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ в Община Бургас. На тази длъжност е от три години, но е извървяла цялата административна стълбица в Община Бургас. Започва работа като старши експерт по социални дейности през 2004 г. и това е първото работно място, което Община Бургас разкрива за специалист по социални политики и услуги на местно ниво, преминава през началник отдел. Гордее се с постигнатите резултати в областта на деинституционализацията и развитието на социалните услуги и превръщането на Бургас в най-добрия град за живеене.

 

Каква е посоката на развитие на социалния сектор и услуги в Бургас?
Когато започнах работа в Община Бургас, първо бях единствения специалист по социални дейности и услуги, до този момент не е имало целенасочена общинска администрация в сектора, а като услуги съществуваха само Домашен социален патронаж и Дом за стари хора. След няколко години активна и усилена работа, и в по-голям екип, сме се опитали и продължаваме да се опитваме да разкриваме и опериране предимно социални услуги в общността за всички нуждаещи се целеви групи. В самото начало започнахме с анализ на потребностите, съвместно с групи граждани или неправителствени организации, и реализирахме дългия път за създаване на различни услуги.
Започнали сте почти от нулата. Какви са трудностите, които срещате най-често?
Затруднение е липса на достатъчно общинска собственост и материална база – Бургас има характерна трудност в липсата на пространство като чисто физическо измерение, защото градът е заобиколен от море от една страни, а от три страна има езера, така сушата е много малка, а Бургас е много бързо развиващ се и модерен град и към него има много бизнес интереси, включително от международни компании. Освен това в нашата дирекция тематично се преплитат различни надградени или свързани нужди на хората. Често споделям, че експертите в нашия ресор работят перфектно не само с документацията, а и с хората, защото при нас е сферата на здравеопазването, спортните дейности и клубове. Всичко е много свързано – има хора със здравословни проблеми, които изпадат в социална изолация, в същото време има и хора под прага на бедността, които също изпадат в изолация. И всички тези хора ни търсят денонощно. Освен че вратите ни са непрекъснато отворени за всеки, сградите на Община Бургас са архитектурно достъпни – както централната сграда на Общината, така и сградата на Дирекцията (която е в отделна сграда).
Колко социални услуги предлагате в момента?
В момента услугите са общо над 20. Социалните услуги са насочени към задоволяване на потребностите на деца, деца с увреждания, деца, лишени от родителска грижа, бездомни лица, разпределени са в отделни услуги, които осигуряват денонощно живеене и закрила на нуждаещи се лица под формата на защитени жилища или дневна грижа, когато потребителите ползват услугата през деня, а през останалото време са в семейна среда. Това са услуги в общността, част от които са защитено жилище за девойки с умствена изостаналост, защитено жилище за лица с психически проблеми и защитено жилище за хора в риск. Към момента има само една действаща социална институция – това е Дом за стари хора. С голяма гордост и удовлетворение мога да съобщя, че на 1 септември 2013 г. успяхме да затворим другата съществуваща до тогава институция – Дом за деца, лишени от родителска грижа. Това беше дълъг процес и макар крайният срок да бе през следващата 2014 г., всички обединихме усилия, защото вярваме, че услугите в общността са много по-добра форма за отглеждане на тези деца, които са оставени от своите родители.
В какви училища учат изведените от институцията деца? Има ли действителна интеграция?
Всички деца, които са настанени в центрове от семеен тип, са интегрирани в масовите училища като се стремим да посещават училища, които са близо до съответните центрове. Тези, които са в гимназиална възраст, се придвижват самостоятелно с градски транспорт до съответната гимназия, в която са пожелали да учат или където са успели да се класират.
Има ли деца, които се подготвят професионално и могат да започнат работа след завършване на училище?
Да, има такива и самата политика е ориентирана в тази посока – стремим се от най-ранна възраст да им запълваме адекватно свободното от училище време. В тази връзка, спортните клубове, които приемат да тренират деца, лишени от родителска грижа, ползват специални привилегии и това е обвързано с наредбата за тези клубове. В по-голяма възраст на децата си сътрудничим с организации с нестопанска цел, които със свои проекти канят децата да завършат различни професионални курсове. Същевременно самата Община Бургас изисква и подпомага включването на тези деца в различни инициативи на професионалните гимназии. Най-често професията, която избират, е готварство, което им дава и по-голям шанс да могат да се реализират след 18-тата си година.
А каква част от училищата в Бургас са адаптирани като достъп?
Общинската администрация работи непрекъснато в тази посока и всяка година се върви към адаптиране на все голям брой училища – както на основно, така и на гимназиално ниво. Родителите на деца със затруднено придвижване знаят кои са тези училища и те определено са предпочитани.
А какви са възможностите за професионална реализация на потребители с умствена изостаналост?
Вече посочих, че имаме защитено жилище за девойки с умствена изостаналост и много се гордея с тях, защото лично съм участвала в процеса по тяхното извеждане от институции. Когато услугата бе разкрита, трябваше да открия институцията, която се оказа между две села в Странджа планина и ми беше трудно дори да намеря самия вход – толкова изолирани бяха девойките и жените там, всичко беше заключени с катинари, имаше пациенти с много тежки психически заболявания и други с леки, но всички бяха настанени заедно, без да са позиционирани по профил на заболяването. Никога няма да забравя тази гледка през живота си! Имах сложната задача за изключително кратко време да преценя коя девойка има капацитет да бъде изведена. Смятам, че се справихме чудесно, защото започнахме да работим с тях от нулата, те не знаеха нищо – нито дори да ползват прибори за хранене, да не говорим за по-сложни умения или познания.
Колко е капацитетът на това защитено жилище? Има ли изведени от него девойки, които живеят самостоятелно?
Капацитетът е 7 момичета. Имаме изведени девойки и много се гордея с тях! Едно от момичетата завърши вечерна гимназия, с помощта на различни работодатели успяхме да й намерим работа, в момента живее в общинско жилище и дори има приятел и съм спокойна за нейното бъдеще. Друго момиче също успя да завърши вечерна гимназия и работи в услуга на Община Бургас. В началото пътуваше до работното място с придружител, а сега вече – самостоятелно. Изградила се е много добре и самите потребители на услугата я приемат изключително радушно. Имаме още една девойка, която завършва средното си образование догодина и ще й помогнем за работа. Освен това в двора на защитеното жилище направихме много красива градина, където вече втора година имат реколта за свое ползване във вид на зеленчуци.
Каква част от социалните услуги са възложени на външни доставчици? Каква е практиката в Бургас?
В момента Община Бургас е доставчик на по-голямата част от услугите. Преди няколко години всички услуги за деца бяха отдадени на външен доставчик. За съжаление обаче, имахме неприятен случай с един от доставчиците, който се оказа нелоялен към самите служители в услугата и изпаднахме в труден юридически казус – Общината стриктно изпълняваше своята част от заплащане за услугата, а самата организация не заплащаше редовно трудовите възнаграждения на служителите. Администрацията трябваше да направи много труден избор, кметът Николов застана твърдо зад администрацията и с родителска помощ и Общински съвет Бургас прекратихме този договор, но от цялата процедура остана една горчилка. Сега вече услугите се управляват от Община Бургас и когато се обсъжда възможността за предоставяне на услуга на външен доставчик, се опитваме да внимаваме изключително много и прецизно да преценяваме наличния капацитет на възможните доставчици.
Знам, че в Бургас има социално предприятие – „Морски знаци“, което се реализира по проект и осигуряваше заетост на хора с увреждания. Какво се случва с него и какво ще се случи след приключване на проекта?
Проектът всъщност вече приключи през септември тази година. Самото предприятие бе изградено по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013“, по схема „Нови възможности“ но още преди стартирането на проекта бяхме помислили и за устойчивостта. Самото предприятие произвежда морски сувенири, работят изцяло хора с увреждания, но с помощта на професионалисти. В момента всички на ниво общински администрация търсим възможности за договори и поръчки за предприятието, а когато трябва да изработват дадени артикули за гости, туристи и прочее, самата Община насочва поръчките към предприятието. В момента „Морски знаци“ оперира като общинско предприятие.
Какви други инициативи в областта на заетостта, конкретно на заетостта на хора с увреждания, се развиват в Бургас?
Участваме във всички възможни национални програми за заетост и програми към Агенция за заетостта. Тази наша активност има и трудности, защото не трябва да дублираме дейности, но осигуряваме заетост на хора с увреждания в зависимост от изискванията на програмата и нивото им на увреждане. Има заети хора в Културен център „Морско казино“, към Териториалните дирекции и Кметствата, към регионалните дирекции и най-много в социалните услуги, включително в общинска администрация.
Какъв брой хора в неравностойно положение са заети?
Община Бургас е изпълнила и преизпълнила определената по закон квота, а на временни договори – са още повече, в зависимост от съответните програми. Средствата за работни заплати и осигуровки на тези работни места се заплащат от бюджета от съответната програма, а Община Бургас като работодател осигурява средства за трудова медицина, работно и предпазно обрекло, за материали и консумативи. В различни социални услуги вече има заети хора с намалена работоспособност. Например, в ЦСРИ за хора със зрителни увреждания сме изградили много добър модел, където голяма част от персонала са хора с намалена трудоспособност. Разбира се част от тях работят с намалено работно време.
Знам, че отдавна познавате работата на НАСО. Разкажете повече за това партньорство.
Имам удоволствието да познавам НАСО и лично г-н Георгиев от много години. Първото участие на Община Бургас в събитие на НАСО беше форум в София, на който изнесох презентация. Самата презентация се оказа много интересна за аудиторията, имаше много въпроси, на които отговорих с удоволствие, защото за подобряване на работата, трябва да си помагаме помежду си. След това Община Бургас беше и домакин на Първия регионален форум за доставчици на услуги през 2010 г., който беше и заключителна конференция по проекта SNOWBALL. НАСО има изключителен капацитет в създаване на партньорства и предаване на европейски опит и ноу-хау у нас, едновременно с това осъществява връзката между властите на национално и местно ниво и помага и подкрепя усилията на всички за повишаването на стандартите на живот като цяло.
Като представител на Община Бургас, Вие участвате в част от дейностите по проект на НАСО, чрез който имахте възможност да видите на място различни практики за заетост и услуги на и за хора с увреждания в Белгия, Германия и Холандия. Какъв извод от видяното ще приложите в Бургас?
Те са няколко – всеки ден, слушайки и наблюдавайки чуждите практики, ги отнасям към нашата действителност и мисля какво ще докладвам и как то може да се използва за практическо подобряване на работата ни. От това посещение разбирам колко важно за доставчиците е качеството, процеса на участие на потребителите, стандартите. Тези практики трябва да се приложат максимално и към българската действителност, но с адаптиране към средата, за която се отнася, към хората, които работят и потребителите на този тип услуги. Освен това благодарение на проекта се създадоха много нови партньорства – и на европейско, и на национално ниво, които трябва да се развиват и използват, за да създадем още по-добри и качествени услуги.
Какво прави Бургас „най-добрият град“ за живеене в България?
Имам удоволствието много активно да работя за град Бургас. Формулата е непрекъсната работа – много усилия, ентусиазъм, не пестим лично време и време за почивка и това включва цялата администрация. Администрацията има много добро взаимодействие по отношение на оперативните програми. Самите граждани също са много активни и подават сигнали и предложения, а администрацията е много прозрачна – което е голяма част от успеха. Така с обща ангажираност, изпипване на всеки детайл, се стремим да отговорим на очакванията на всички и да превръщаме града във все по-добро място.

 

Интервю на Петя Маркова, Nasoki.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории